ما می‌دانیم قطعی برق فعالیت‌های جوامع ما را مختل می‌کند. به همین دلیل، تلاش کرده‌ایم تا با ارائه اطلاعات و منابع بهتر به مشتریان و جوامع، قبل از قطع شدن، در حین قطعی، و پس از وصل مجدد، تحمل مشکلات ناشی از قطعی برق برای حفظ ایمنی عمومی (Public Safety Power Shutoff (PSPS)) را آسان‌تر کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر، ویدئو زیر را ببینید.

PSPS چیست؟

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 248 KB)

پایش وضعیت آب و هوای منجر به PSPS

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 248 KB)

تصمیمگیری برای اجرای PSPS

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 252 KB)

ریزشبکه ها

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 77 KB)

مدیریت ارتقایافته پوشش گیاهی

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 125 KB)

PSPS محکمسازی سیستم

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی
دانلود رونوشت (PDF, 149 KB)

PSPS وصل شدن مجدد برق

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 153 KB)