پشتیبانی و منابع

ویدئوی نکات مربوط به کسب آمادگی211

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 127 KB)

مقدمه Medical Baseline Program

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 138 KB)

نکات ایمنی برای نیازهای پزشکی

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 114 KB)

قطعی‌ برق برای حفظ ایمنی

برنامه‌های ایمنی در برابر آتش‌سوزی

ریزشبکه ها

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 77 KB)

مدیریت ارتقایافته پوشش گیاهی

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 125 KB)

PSPS محکمسازی سیستم

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی
دانلود رونوشت (PDF, 149 KB)

پایش وضعیت آب و هوای منجر به PSPS

شرح صوتی و نسخه رونوشت برای این ویدیو دردسترس است:


دسترسی به نسخه توصیفی صوتی  
دانلود رونوشت (PDF, 248 KB)