English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

دیگر منابع PG&E


اهمیت روشن بودن چراغهای خانه، به خصوص با توجه به دستورهای فعلی «ماندن در خانه» را درک میکنیم. مصمم هستیم همه کارهای ممکن را انجام دهیم تا هم به تأثیر همهگیری کووید-19 و هم به خطر آتش سوزی ها رسیدگی کنیم. هدف ما این است که ایمنی شما را حفظ کنیم و رویدادهای خاموشی برق برای حفظ ایمنی عمومی (PSPS)، ابزاری مهم در انجام این کار است.


کلیه مراکز منابع اجتماعی PG&E و مراکز خنککننده از دستورالعملهای ایالتی و شهرستان برای کاهش کووید-19 پیروی میکنند، از جمله الزامی کردن استفاده از ماسک صورت، بررسی دما، فاصلهگذاری اجتماعی و اقدامات احتیاطی دیگر.


ما منابع زیر را برای پشتیبانی از شما در طول PSPS در اختیار داریم.

Community Resource Centers

مراکز عرضه منابع به جامعه

PG&E «مراکز عرضه منابع به جامعه» شیفت روز را در مناطقی که برق آنها قطع شده است، باز میکند. در هر یک از این مراکز امکاناتی مانند ایستگاههای دستشویی و سرویسهای بهداشتی مطابق با استاندارد ADA، خدمات شارژ تجهیزات پزشکی، شارژ دستگاه، وای فای، بطری آب و میانوعده های غذایی ارائه میشود.

Medical Baseline program

برنامه مرجع پزشکی

آیا برای تامین نیازهای پزشکی به نیروی برق متکی هستید؟ درباره امکان واجد شرایط بودن برای برنامه مرجع پزشکی، نحوه ثبت نام و مزایای این برنامه اطلاعات کسب کنید.

آیا درطول قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی به کمک بیشتری نیاز خواهید داشت؟

آیا درطول قطع برق جهت حفظ ایمنی عمومی به کمک بیشتری نیاز خواهید داشت؟

اگر شما یا یکی از آشنایانتان دارای معلولیت هستید یا نیاز به حمایت مالی، زبانی یا حمایت مرتبط با دسترس‌پذیری دارید، PG&E همکارانی دارد که با کمک آنها منابع لازم را برای افرادی که بیش از همه به آنها نیاز دارند تأمین می‌کند.


منابعی برای افرادی که نیازبه دسترسی های، مالی ، زبانی و یا اطلاعاتی و نیازهای به خاطر کهولت سن دارند.
Generators and backup power

منبع برق پشتیبان و ژنراتور

از این که آیا یک ژنراتور یا شکل دیگری از منبع برق پشتیبان برای شما مناسب است یا خیر مطلع شوید، از گزینه های منبع برق پشتیبان مطلع شوید و در مورد گزینه های تأمین مالی اطلاعات کسب کنید.

منابع شخص ثالث


پیوندهای مرتبط

کاهش رویدادهای PSPS

اطلاع از این که ما برای به حداقل رساندن تأثیر PSPS چه کاری انجام میدهیم.

آماده شدن برای PSPS

آمادگی از چگونگی آماده شدنSPSP و نکات ایمنی که باید در طول قطعی برق رعایت کنید

هشدارها و به روزرسانیهای PSPS

از وضعیت رویداد فعلی PSPS مطلع شوید، برای هشدارهای PSPS ثبتنام کنید و بدانید که چگونه و چه زمانی در طی PSPS به شما اطلاع میدهیم.