English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

کمتر کردن ،کوتاهتر کردن و آگاهانه تر کردن رویدادهای PSPS


رویدادهای خاموشی برق جهت حفظ ایمنی عمومی (PSPS) تنها یک بخش از استراتژی بلند مدت ما برای کمک به جلوگیری از آتش سوزی است. ما میدانیم که این رویدادها موجب مشقت میشوند و نگرانیهای مربوط به ایمنی خود را به دنبال دارند. در کوتاه مدت، تلاشهای خود را تقویت کرده و بهبود میبخشیم تا اطمینان حاصل کنیم که رویدادهای PSPS بر مشترکین کمتری و برای مدت زمان کوتاتری تأثیر بگذارد.خسارات آب و هوایی و سایر خطرات

Worker working on a power line

پس از به پایان رسیدن شرایط بد آب و هوایی، به منظور ارزیابی خطرات آتش سوزی و خسارات جوی، بازرسیهای ایمنی را انجام میدهیم. خسارات زیر منابع احتمالی شیوع آتش سوزی در صورت قطع نشدن برق را نشان میدهد:


 • تنه درخت در مسیر خطوط برق
 • خطوط برق در هم تنیده
 • تنه درخت بر روی خطوط برق
 • افتادن تیرهای برق

اطلاع از نظارت و بازرسیها

تعهد ما برای به حداقل رساندن رویدادهای PSPS

PG&E worker working on a power line

کاهش تاثیر رویدادهای PSPS

 • کاهش مشترکین تحت تاثیر در طول یک رویداد
 • اتصال مجدد برق در مدت 12 ساعت در طول روز پس از پایان شرایط بد آب و هوایی
 • قبل از PSPS، در طول آن و بعد از آن، منابع و اطلاعات بهتری در اختیار جوامع تحت تاثیر قرار گیرد
Helicopter flying over a forest

کاهش خطر آتش سوزی

 • نصب تیربرق های محکمتر، خطوط دارای پوشش و خطوط زیرزمینی
 • برآورده کردن و حتی فراتر رفتن از استانداردهای ایالتی در رابطه با پوشش گیاهی و ایمنی در برابر آتش سوزی
 • بازرسی تجهیزات الکتریکی را با سرعت بیشتر
PG&E worker working on a power line

افزایش آگاهی نسبت به آب و هوا

 • نصب ایستگاههای هواشناسی بیشتر برای پیشبینی بهتر نیاز به رویدادهای PSPS
 • نصب دوربینهایی با کیفیت بالا برای تشخیص آتش سوزی احتمالی
 • کنترل خطر آتش سوزی در زمان مناسب

منابع اضافی

 

ما در حال انجام اقداماتی برای کاهش خطر تماس درختان، تنه ها و شاخه ها با خطوط برق در مناطق باخطر آتش سوزی بالا هستیم .


اطلاعات در ارتباط با مدیریت پوشش گیاهی

پیشرفت ما از اواخر ماه ژوئیه برای جلوگیری از آتش سوزی و به حداقل رساندن تأثیر PSPS:


تعویض خط


نصب سوئیچهای خط برای هدایت برق و برق رسانی به جوامع


43 مورد از 39 سوئیچ (110%) تکمیل شده است


مدیریت پوشش گیاهی


بازرسی و از بین بردن پوشش گیاهی که خطر احتمالی آتش سوزی را در پی دارد


1,819 از 1,800 مایل (101%) تکمیل شده است


تفکیک شبکه برق


تفکیک شبکه برق به بخشهای کوچکتر به منظور کاهش مناطق تحت تأثیر PSPS


603 از 592 دستگاهها (102%) تکمیل شده است


ایستگاههای فرعی آماده برای تولید برق موقت


تامین انرِژی مشترکین با استفاده از منبع برق پشتیبان در طول PSPS


62 مورد از 62 محل تامین موقت (100%) تکمیل شده است


سرمایه گذاری در زیرساختها (سخت شدن سیستم)


نصب تیربرقهای محکمتر، خطوط دارای پوشش و خطوط زیرزمینی


369 مایل از 241 مایل (153%) تکمیل شده است


افزایش تعداد ایستگاه های هواشناسی


تقویت توانایی پیش بینی و عکس العمل به شرایط بد آب و هوایی


371 مورد از 400 دستگاه (93%) تکمیل شده است


تقویت دوربین های کیفیت بالا


بهبود نظارت به موقع بر مناطق پرخطر و شرایط آب و هوایی با دوربینهای با کیفیت بالا


167 مورد از 200 دوربین (83.5%) تکمیل شده است


پیوندهای مرتبط

چرا رویداد PSPS رخ میدهد

بدانید که چه عواملی در تصمیم گیری برای اعلان رویداد PSPS نقش دارند و ابزارهای هواشناسی را پیدا کنید که نشان میدهند آیا PSPS در منطقه شما رخ میدهد یا خیر.

پشتیبانی PSPS

یافتن منابع از جمله شارژ دستگاهها، ی چرا اتفاقات بندی و وای فای برای پشتیبانی از شما در طول PSPS.