English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

برنامهها و پشتیبانی مشتری


درحالیکه همه‌گیری کووید 19 همچنان بر جوامع ما تأثیر میگذارد، ما مشکلات فزایندهای که مشتریان ما با آنها مواجه هستند را درک میکنیم. ما متعهد هستیم با ارائه برنامه‌های کمک مالی، ابزارها و نکات صرفهجویی در مصرف انرژی، در طول این بحران به مشتریان خود کمک کنیم. اگر اخیراً شغل خود را از دست داده‌اید، حتی اگر مزایای بیکاری دریافت میکنید، میتوانید از طریق برنامه‌های CARE یا FERA ما واجد شرایط کاهش نرخ انرژی باشید.


مشتریان مسکونی: درباره برنامهها و ابزارهایی که میتوانند کمک کنند بیشتر بدانید

مشتریان کسب و کار: درباره منابعی که میتوانند کمک کنند بیشتر بدانید

کار ایمنی درحال انجام PG&E در حین همه‌گیری کووید 19


پشتیبانی کمک مالی برای مشتریان مسکونی ما


ما سختیهایی را که ممکن است در حال حاضر با آنها مواجه باشید درک میکنیم. در طی این دوران توأم با عدم اطمینان، میخواهیم با ارائه پشتیبانی زیر به شما کمک کنیم.


ما به مشتریانی که واجد شرایط هستند، پشتیبانی تکمیلی ارائه میدهیم که به منظور صرفهجویی در هزینه صورتحسابتان طراحی شده است:

برنامه نرخهای جایگزین برای انرژی کالیفرنیا (CARE)

خانوادههای واجد شرایط میتوانند هر ماه در صورتحساب انرژی خود 20 درصد یا بیشتر صرفهجویی کنند. ارائه درخواست آسان است و تنها چند دقیقه طول میکشد. واجد شرایط بودن درآمد شما براساس درآمد فعلی و رو به جلو است نه بر اساس درآمد گذشتهتان، بنابراین اگر تغییری در شرایط شما رخ داده باشد، ممکن است اکنون واجد شرایط باشید.

برنامه کمک به نرخ برق خانواده (FERA)

جدای از CARE، خانوادههای کمدرآمد واجد شرایط شامل سه نفر یا بیشتر میتوانند برای تخفیف ماهانه قبض برق خود درخواست بدهند. همانند برنامه CARE، درآمد فعلی و رو به جلو شما درنظر گرفته میشود، بنابراین اگر تغییری در شرایط شما رخ داده باشد، ممکن است اکنون واجد شرایط باشید.

امداد مربوط به کمک به انرژی از طریق کمک اجتماعی (REACH)

در اوضاع دشوار، به مشتریان واجد شرایط درآمد کمک مالی ارائه میدهد. تا 4 مارس 2021 به مشتریان تحت تأثیر کووید-19 حداکثر مبلغ 100 دلار کمک هزینه قبض پرداخت میشود.

مرجع پزشکی

مشتریان مسکونی که به دلیل شرایط پزشکی واجد شرایط، نیازهای انرژی ویژهای دارند میتوانند صورتحساب ماهانه انرژی خود را با نرخ کمتری دریافت کنند. درآمد شما عاملی برای واجد شرایط بودن در این برنامه نیست. با توجه به الزامات پناه گرفتن در منزل به دلیل کووید 19 و تغییر اولویتهای پزشک متخصص، مشتریان PG&E میتوانند واجد شرایط بودن خود برای ثبت نام در برنامه مرجع پزشکی را به صورت خوداظهاری اعلام کنند. نیازی به امضای پزشک متخصص واجد شرایط نیست تا بتوان درخواست داد اما ممکن است برای ماندن در برنامه به مدت بیش از 1 سال ضروری باشد.

برنامه کمکی تأمین انرژی خانههای افراد کم درآمد

افرادی که با مشکل مالی روبرو هستند ممکن است از طریق برنامه کمکی تامین انرژی خانه های افراد کم درآمد، واجد شرایط دریافت کمک مالی تا سقف 1,000 دلار در قبض انرژی خود باشند.


اگر نیاز به کمک در پرداخت قبض گاز یا برق خود دارید، LIHEAP ممکن است بتواند از طریق پرداخت یکباره به شما کمک کند. شرایط استفاده از برنامه بر اساس رهنمودهای مربوط به درآمد فدرال تعیین شده و کمک در دسترس آن دسته از افراد و خانواده های با درآمد کم میباشد که واجد شرایط آن باشند.

صورتحساب و تغییرات خدمات


متوجه هستیم که بسیاری از مشتریان ما به دلیل این بحران با چالشهای جدی اقتصادی مواجه هستند. با توجه به این موضوع، ما:


طرحهای پرداخت انعطافپذیری را ارائه میدهیم. برای کمک به غلبه بر فشارهای موقت مالی میتوانید پرداخت مانده فعلی خود را طی چندین ماه برنامهریزی کنید.


تعلیق قطع خدمات به دلیل عدم پرداخت و چشمپوشی از الزامات سپرده. PG&E قطع به دلیل عدم پرداخت را برای کلیه مشتریان مسکونی و کسب و کارهای کوچک به حالت تعلیق در میآورد که تا اطلاع ثانوی قابل اجرا خواهد بود.


به تعلیق درآوردن حذف براساس مرجع پزشکی. از مشتریهای برنامه مرجع پزشکی خواسته نمیشود تا یک سال دیگر از طریق پزشک یا سایر متخصصان واجد شرایط پزشکی مجدداً گواهی دریافت کنند.

Alert icon

مراقب کلاهبرداری باشید

ممکن است کلاهبرداران از وضعیت موجود سوءاستفاده کرده و تهدید کنند که در صورت عدم پرداخت هزینه برق قطع میشود.

Plug iconc

صرفهجویی در انرژی به هنگام حضور در منزل

ممکن است در حین دستور پناه گرفتن در منزل انرژی بیشتری مصرف کنید. یاد بگیرید که چگونه در مصرف انرژی و هزینه صرفهجویی کنید.

Electric Pole Icon

تداوم کارهای ایمنی و نگهداری

پاسخ اضطراری، تعمیر و نگهداری حیاتی و اقدامات مقابله با آتشسوزی باید ادامه یابد. در این مورد بدانید که چگونه کار را اولویتبندی میکنیم و ممکن است این مسئله چه تأثیری بر شما داشته باشد.

پشتیبانی کمک مالی برای مشتریان کسب و کار ما


مشکلات فزایندهای که کسب و کارها در طول همهگیری کووید 19 با آن مواجه هستند را درک میکنیم. PG&E متعهد است تا راههایی را برای مشتریان کسب و کار خود فراهم کند تا در این اوضاع دشوار، در مصرف انرژی و هزینه صرفهجویی کنند. در اینجا برنامههای کمک، نکات عملیاتی، آخرین اطلاعات برنامه بهرهوری انرژی و منابع با کاربرد آسان برای کمک به مدیریت مصرف انرژی و قبضهای شما چه در محل و از راه دور آمده است.


منابع و برنامههای کمک


تعلیق قطع خدما

PG&E قطع خدمات به دلیل عدم پرداخت را به حالت تعلیق درآورد و از سپردههای تضمین چشمپوشی میکند. این تعلیق در مورد مشتریان کسب و کارهای کوچک اعمال میشود و تا اطلاع ثانوی قابل اجرا است.


در مورد این آخرین اطلاعات بیشتر بدانید


کمک مالی و فنی برای کسب و کارهای کوچک

دفتر توسعه تجارت و اقتصاد فرمانداری کالیفرنیا (GO-Biz) راهنماییهایی را برای استفاده کارفرمایان و کارکنان در رابطه با ویروس کرونا (کووید 19) گردآوری کرده است.


آخرین اطلاعات را بخوانید.


وامهای فدرال کمک به کسب و کارهای کوچک (SBA)

SBA برنامههای امدادی از جمله وامهای فاجعه فدرال کمبهره به کسب و کارهای کوچک کالیفرنیا را ارائه میدهد.


درباره برنامههای وام بیشتر بدانید.


دورههای آنلاین رایگان در مراکز انرژی PG&E

مهارتهای جدید کسب کنید و با دورههای آنلاین و یک کتابخانه یادگیری نیرومند کاملاً رایگان، آینده خود را بسازید.


همین امروز ثبت نام کنید


خدمات دارای تخفیف تلفن

همچنین ممکن است براساس سطح درآمد خود یا مشارکت در برنامه، واجد شرایط خدمات دارای تخفیف تلفن باشید. برنامه . تخفیف مربوط به California LifeLine programتلفن خانگی یا خدمات تلفن همراه را به خانوادههای واجد شرایط ارائه میدهد. علاوه بر این، شرکتکنندگان در برنامه CARE PG&E میتوانند از طریق برنامه آزمایشی CARE و Boost Mobile. هر ماه 15 دلار در طرح تلفن همراه پیشپرداخت Boost Mobile صرفهجویی کنند.

یک طرح صرفهجویی پول، ابزارهایی برای آگاهی از مصرف انرژی و نکات مربوط به مدیریت انرژی را در حساب آنلاین خود دریافت کنید. میتوانید از هر جایی، حتی در خارج از ساختمان خود به حسابتان دسترسی پیدا کنید.

 • اعلانهای هشدار: برای دریافت هشدارهای مهم در مورد استفاده کسب و کارتان از انرژی و قطع آن از طریق ایمیل، پیام متنی یا تلفن، اعلانها را تنظیم کنید. همین امروز هشدارها را تنظیم کنید.
 • پرداختهای آنلاین: صورتحساب انرژی خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید، پرداختهای مکرر را تنظیم نموده و برای دریافت صورتحساب غیرکاغذی ثبت نام کنید. هم اکنون این گزینهها را بررسی کنید.
 • ابزار روند هزینهها و مصرف: مصرف خود را تحلیل کنید، هزینهها را مقایسه و هزینههای آینده را پیش بینی کنید. روشهایی را برای کاهش مصرف انرژی غیرضروری در تأسیسات خود پیدا کنید. بیشتر بدانید.
 • زارش راههای صرفهجویی: توصیههای اختصاصی برای کسب و کار خود را جهت صرفهجویی در هزینه و انرژی دریافت کنید. پروفایل حساب آنلاین خود را تکمیل کنید تا گزارش اختصاصی خود را دریافت نمایید. همین امروز شروع کنید .

PG&E متعهد است در طول تأثیرات بیسابقه کووید 19 از طریق برنامههای بهرهوری انرژی خود مانند بازپرداخت، تأمین مالی و مشوقهای اختصاصی راههایی را برای صرفهجویی کسب و کارتان به شما ارائه دهد. ما با توجه به ایمنی مشتریان و کارکنان، بهروزرسانیهای زیر را انجام دادیم:


بهرهگیری از ارتباط مجازی. PG&E از جلسات و تأیید مجازی با استفاده از تکنولوژیهای دیجیتال برای نهایی کردن پروژهها استفاده میکند.


زمانبندی مجدد بازدیدهای میدانی. پس از برقراری مجدد بخش حضوری برنامه، بازدید میدانی مجدداً برنامهریزی خواهد شد.


پردازش درخواستها. بازپرداخت و تأمین مالی درخواست ها و مشوقهای اختصاصی همچنان طبق موارد ارائه شده پردازش خواهند شد.


تکمیل پرداختهای تشویقی. اگر اسناد به صورت الکترونیکی ارسال شود، پروژههای تکمیل شده برای پرداختهای تشویقی مورد پردازش قرار میگیرند.


ایجاد وقفه در تعاملات حضوری. همه تعاملات حضوری با مشاوران انرژی PG&E و شرکای برنامه متوقف شده است. به پیمانکاران حرفهای کسب و کار ما نیز توصیه شده است تا تمام فعالیتهای حضوری را متوقف کنند.

Bill Schedule

Loan Deferral Available for Active On-Bill Financing Loans

Under PG&E's Energy Efficiency Financing program, payments on 0% interest, On-Bill Financing loans can now be deferred for up to six months. Eligible customers will see a reduction in their monthly repayment and pay only $0.01 per month during the six-month deferral period. The loan repayment schedule will be extended by six months, so the loan is repaid in full.

Bill Rebates

Economic Development Rate

PG&E's offers eligible businesses the opportunity to lower costs through one of three reduced electric rate options. Rates are discounted at 12%, 18% or 25% on most electric costs for five years.

با توجه به تغییرات بیسابقه در فعالیتهای روزانه، ممکن است مشاغل نیاز به انجام اقدامات سریعی داشته باشند. در اینجا نکاتی سریع به منظور تنظیم تأسیسات و تجهیزات ارائه شده است.

دانلود چک لیست صرفهجویی در صرف پول و انرژی (PDF، 181 کیلوبایت)PDF. در پنجره جدید باز میشود.

تأسیسات عمومی

 • سیستمهایی که به مناطق خالی از سکنه خدمات ارائه میدهند را خاموش کنید.
 • پرده پنجرهها را بکشید تا نوسانات دما محدود شود.
 • اگر کسب و کار بسته است، تابلوهای خارجی را خاموش کنید.
 • اطمینان حاصل کنید که برق تمام سیستمهای امنیتی وصل باشد.

تهویه مطبوع و روشنایی

 • سیستمهای تهویه مطبوع تأسیسات تخلیه شده و فاقد تجهیزات حیاتی را خاموش کنید.
 • تهویه مطبوع را طوری برنامهریزی کنید که در هنگام خاموش بودن سیستمهای هوا، بسته شود.
 • روشنایی غیراضطراری در مناطق فاقد سکنه را با استفاده از کلیدهای دستی خاموش کنید.
 • در صورت فقدان کنترل دستی، نور بخشهایی از چراغها را کم کرده یا آنها را خاموش کنید.

تبرید و تجهیزات دیگر

 • سیستمهای تبرید خالی را تجمیع و خاموش کنید.
 • ر صورتی که از بابت خاموشی کامل سیستم تبرید نگران هستید، زمان استفاده از آن را تنها به شب محدود کنید.
 • راغهای محفظههای تبرید خالی را خاموش کنید..
 • تمام تجهیزات را از محل رابط برق یا پریز برق خاموش کنید.

هشدارهای کلاهبرداری

ما مسئله امنیت شخصی و آنلاین شما را بسیار جدی میگیریم. اگر در مورد معتبر بودن یک ایمیل، تماس، پیام متنی یا بازدید PG&E تردید دارید، بلافاصله با شماره تماس بگیرید 1-800-743-5000.کار ایمنی درحال انجام PG&E در حین همهگیری کووید 19


تعهد ما به ارائه خدمات ایمن و قابل اطمینان گاز و برق به مشتریان خود.


از آنجا که در حال حاضر تمام ایالت کالیفرنیا مشمول حکم پناه گرفتن در منزل است تا بتوان پیشرفت همهگیری کووید 19 را مهار کرد، PG&E بر اولویتبندی کارهای حیاتی و ضروری ایمنی و نگهداری تمرکز نموده است. ایمنی جوامعی که به آنها خدمت میکنیم، مهمترین مسئولیت ما است. این پروژهها برای ایمنی کوتاهمدت و بلندمدت شمال و مرکز کالیفرنیا حیاتی هستند.


این کارهای حیاتی و ضروری شامل جریان کارهای کلیدی در طرح کاهش خطر آتشسوزی ما بوده که بخشی از تلاش شرکت برای کاهش خطر آتشسوزی پیش از رسیدن فصل آتشسوزی بعدی است. PG&E همچنان به اجرای سایر پروژههای اساسی برق، گاز و تولید که برای ایمنی و نگهداری سیستم بسیار مهم هستند و همچنین کارهای تعمیر و اضطراری ادامه خواهد داد.


PG&E کار جدید برق و گاز مورد درخواست مشتری که نمیتواند به طور معقولانه به تعویق بیفتد و از زیرساختهای اساسی و کسب و کارها پشتیبانی میکند را ارزیابی کرده و انجام خواهد داد. این کار شامل پروژههایی است که برای ساخت، نگهداری، بهرهبرداری مطمئن یا تعمیر زیرساختهای اساسی، مسکن ارزان قیمت، پناهگاههای افراد بیخانمان و اقدامات مراقبتهای بهداشتی ضرورت دارند، به شرط آنکه چنین ساخت و سازهایی مستقیماً با واکنش به کووید 19 و خدمات کشاورزی و مواد غذایی واجد شرایط مرتبط باشند. زیرساختهای اساسی همچنین شامل امکاناتی مانند ارتباطات راه دور حیاتی و آب و فاضلاب است. PG&E کلیه محدودیتهای ساخت و ساز محلی اعلام شده در سطح کانتی را رعایت خواهد کرد، درخصوص ارزیابی زیرساختهای اساسی به دنبال اظهار نظر مقامات محلی خواهد بود، و الزامات قطع برنامهریزی شده مربوط به ساخت و ساز کسب و کارهای جدید را متعادل خواهد کرد.


در عین حال که PG&E به انجام پروژههای حیاتی و ضروری ایمنی و نگهداری ادامه میدهد، تلاش خواهیم کرد تا اثرات آن را بر مشتری تا حد ممکن به حداقل برسانیم. در مواردی که قطع خدمات برای انجام ایمن کارهای حیاتی و ضروری لازم باشد، PG&E متعهد میشود که تعداد و مدت زمان قطع برنامهریزی شده را تا حد ممکن محدود نماید. با توجه به دستور فعلی پناه گرفتن در منزل برای جوامع خود، از تأثیر وقفه در ارائه خدمات آگاه هستیم و از بابت هرگونه اختلال یا مشکلی که این موارد قطع ممکن است ایجاد کند عذرخواهی میکنیم.


مثل همیشه مسئولیت اصلی PG&E ایمنی مشتریان و کارکنان آن است. در حالی که کارکنان میدانی ما این کارهای ایمنی و نگهداری حیاتی را انجام میدهند، از مشتریان میخواهیم دستورالعملهای فاصلهگیری اجتماعی را رعایت کنند و همواره شش فوت فاصله را با دیگران حفظ نمایند. حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار برای ادامه کار و نگهداری و استفاده ایمن از خدمات گاز و برق برای مشتریان بسیار حیاتی است. ما طبق دستور پناه گرفتن در منزل، در حال آمادهسازی نیروی کار خود هستیم تا خود را با شرایط وفق دهند و در هنگام انجام کارهای حیاتی، ایمنی را حفظ کنند.


ممکن است در چند هفته آینده لازم باشد کارهای مشتری کسب و کار جدید که برای ساخت برنامهریزی شده بود به تعویق بیفتد. مشخصاً کارهایی که قطع برنامهریزی شده در ارتباط با آنها در نظر گرفته شده است، به احتمال زیاد به منظور کاهش تأثیر بر مشتریان به تعویق خواهند افتاد.


ما از صبر و حمایتتان از کارکنان ما در هنگام انجام کارهای حیاتی و ضروری ایمنی و نگهداری، قدردانی میکنیم.

ما یک تیم پاسخگویی به حادثه را در کل سازمان فعال کردهایم و با دقت آخرین اطلاعات ارائه شده توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریها (CDC) و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس را کنترل میکنیم. ما در حال همکاری نزدیک با مدیر پزشکی PG&E به منظور تهیه راهنما در مورد اقداماتی هستیم که در حال انجام آنها هستیم.


بهداشت و ایمنی کارکنان ما یکی از مهمترین مسئولیتهای ما در حین کار و بعد از آن است. ما این همهگیری را از نزدیک زیر نظر داریم و کارمندان خود را راهنمایی کردهایم که چگونه از خودشان در برابر کووید 19 محافظت کنند. قبل از صدور دستور پناه گرفتن در منزل در سطح ایالت از طرف فرماندار و بر اساس دستور قبلی وی، از تمام کارکنانی که بیش از 65 سال سن داشته و کسانی که دارای بیماری مزمن هستند، خواستهایم که در خانه بمانند و خود را قرنطینه کنند. قبل از صدور دستور پناه گرفتن در منزل به نیروی کار مستقر در دفتر منطقه خلیج PG&E دستور داده شد که از خانه کار کنند.

 • PG&E تعداد 480,000 ماسک N95 و 470,000 ماسک جراحی را به دفتر خدمات اضطراری فرماندار (Cal OES) اهدا کرده تا در بین بیمارستانهای کالیفرنیا و سایر امدادگران اولیه که با مشکل کمبود تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) ناشی از همهگیری کووید 19 مواجه هستند توزیع گردد.
 • PG&E و بنیاد شرکت PG&E مبلغ 1 میلیون دلار به سازمانهای غیرانتفاعی متمرکز بر حمایت از افراد و خانوادههای مواجه با عدم امنیت غذایی و همچنین کسب و کارهای کوچک برای کمک به مقابله با عدم اطمینان و تأثیرات اقتصادی وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اختصاص داده است. هزینه این کمکها توسط سهامداران تأمین شده است نه مشتریان.
 • ما در حال انجام اقدامات پاکسازی بهداشتی پیشرفته در مراکز خود هستیم و بهطور منظم بهترین شیوههای فعالیت شخصی و محل کار را به کارکنان و پیمانکاران خود اعلام میکنیم.
 • ما به كاركنان خود كه ارتباط مستقیمی با مشتریان دارند، دستور دادهایم اقدامات احتیاطی در زمینه فاصلهگیری اجتماعی از قبیل اجتناب از دست دادن و پوشیدن دستكش یكبار مصرف نیتریل را در هنگامی که در خانههای مشتریان هستند، انجام دهند. ما متعهد هستیم به رسیدگی به نیازهای خدمات مشتریان ادامه دهیم. برای کسب اطلاعات در مورد پشتیبانی مشتریان، کمکهای مالی و ابزارهای صرفهجویی در مصرف انرژی،