«سیاست محافظت از حریم خصوصی» PG&E

تاریخ اجرا: ۱ ژانویه ۲۰۲۰

آخرین بازبینی: ۹ ژوئن ۲۰۲۰


حریم خصوصی شما از اولویتهای اصلی PG&E است و با هرگونه تلاش منطقی سعی خواهیم کرد از اطلاعاتی که از شما در اختیار داریم محافظت کنیم. این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» به اطلاعات به دست آمده از مشترکین در کالیفرنیا (ساکنین کالیفرنیا)، مشترکین PG&E، بازدیدکنندگان وبسایت و کاربران برنامه دستگاه همراه مربوط میشود و هدف از آن اطلاعرسانی درباره نحوه استفاده PG&E از آن دسته از اطلاعات شخصی است که درباره شما جمعآوری و استفاده میکنیم. این «سیاست» شرکت گاز و برق پاسیفیک و شرکت مادر آن PG&E Corporation را دربرمیگیرد. همانطور که در این متن استفاده شده است، «PG&E» برای خطاب کردن شرکت گاز و برق پاسیفیک (Pacific Gas and Electric Company) و/یا PG&E Corporation استفاده میشود.


این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» در مورد اطلاعات شخصی مربوط به اشتغال که از متقاضیان کار، کارکنان، مدیران، کارمندان ارشد و پیمانکاران مستقر در کالیفرنیا جمعآوری شده است کاربرد ندارد، مگر اینکه به طور مشخص در این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» ذکر شده باشد.


PG&E خدمات متنوعی برای مشترکین ناشنوا، کمشنوا و مشترکین کمبینا، مشترکینی که دچار اختلالات گفتاری هستند و مشترکینی که میخواهند راهنماییها را به زبان دیگری دریافت کنند، ارائه میدهد. این مشترکین میتوانند از طریق تماس گرفتن با «منابع کمکی» ما یا تماس گرفتن با شماره تلفن رایگان 1-800-743-5000، به «سیاست محافظت از حریم خصوصی» PG&E دسترسی داشته باشند.


علاوه بر سیاستهای کلی محافظت از حریم خصوصی PG&E، مصرفکنندگان در کالیفرنیا و مشترکین PG&E که ساکن کالیفرنیا هستند تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» (مصوب سال ۲۰۱۸) از حقوق ویژهای برخوردارند.


این حقوق شامل این موارد میباشد:

 • حق درخواست از PG&E برای افشای اینکه کدام اطلاعات شخصی مربوط به شما را جمعآوری، استفاده و فاش میکند یا میفروشد؛
 • حق عدم موافقت با فروش اطلاعات شخصی مربوط به شما ازسوی PG&E به اشخاص ثالث (PG&E اطلاعات شخصی مربوط به شما را با هیچ مبلغی نمیفروشد و نخواهد فروخت)؛
 • حق درخواست از PG&E برای حذف اطلاعات شخصی مربوط به شما، اگر حفظ آن اطلاعات از نظر قانونی الزامی نباشد یا بهصورت دیگری مشمول مستثنی شدن از حذف نباشد.
 • حق مطلع شدن از اینکه اطلاعات شخصی درباره شما جمعآوری میکنیم، و اینکه با چه اهدافی از آن اطلاعات استفاده خواهد شد. این حق برای متقاضیان شغل، کارکنان، مدیران، کارمندان ارشد و پیمانکاران و همچنین دیگر مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا وجود دارد.

میتوانید حقوق خود را تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا»، که در ادامه با جزئیات بیشتری توضیح داده شده است، مطالبه کنید. همچنین، میتوانید نسخه PDF این اطلاعات مربوط به «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا » (فایل PDF، حجم ۴۷ کیلوبایت) را دانلود کنیددرخواستها میتوانند ازطریق صفحه وب مخصوص درخواست مصرفکنندگان تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» در وبسایت PG&E یا با تماس گرفتن با شماره تلفن رایگان 1-800-743-5000 ارسال شوند. همچنین، با مراجعه به یکی از دفاتر محلی PG&E میتوانید حقوق خود را مطالبه کنید. پیدا کردن یکی از دفاتر PG&E نزدیک به شما.


برای کسب اطلاعات مختص حریم خصوصی «دادههای مصرف انرژی»، لطفاً «اعلامیه مربوط به دسترسی، جمعآوری، ذخیرهسازی، استفاده و افشای اطلاعات مصرف انرژی» PG&E را مطالعه کنید.


تعاریف

«اطلاعات شخصی» به هرگونه اطلاعاتی گفته میشود که میتواند هویت مصرفکننده یا خانوارِ بهخصوصی در کالیفرنیا یا مشترک بهخصوصی از PG&E را شناسایی کند، به آن شخص بهخصوص مربوط شود، آن شخص بهخصوص را توصیف کند، بهطور منطقی بتواند با آن شخص بهخصوص مرتبط شود یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم و بهصورت منطقی با آن شخص بهخصوص پیوند داده شود. چنین اطلاعاتی ممکن است مشمول الزامات محرمانه بودن باشد.


«ارائهدهندگان خدمات» به هرگونه نهادی غیر از PG&E گفته میشود که اطلاعات را به نیابت از PG&E پردازش میکند و/یا PG&E اطلاعات شخصی مصرفکننده را برای اهداف تجاری و منوط به دریافت رضایت کتبی از مصرفکننده، نزد آن افشا میکند.


«اشخاص ثالث» به هر شخص یا نهادی غیر از PG&E یا گفته میشود که اطلاعات شخصی بهدستآمده از PG&E را برای هر هدفی جز اهداف تجاری، به نیابت از PG&E جمعآوری یا استفاده میکند یا به آنها دسترسی مییابد.


«شما» به مصرفکننده ساکن کالیفرنیا، مشترک، بازدیدکننده وبسایت یا کاربر برنامه تلفن همراه PG&E گفته میشود.


اطلاعاتی که جمعآوری و افشا میکنیم

آن دسته از اطلاعات شخصی که درباره مشترکین PG&E و مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا جمعآوری و افشا میکنیم


درصورت مجاز بودن از نظر قانونی، ما از منابع مختلف اطلاعاتی درباره شما جمعآوری میکنیم؛ منابعی چون:

 • شما: هنگامیکه حسابتان را راهاندازی میکنید یا در ارتباط با حسابتان، خدمات گاز یا برق و مشارکت در برنامههای خدمات گاز و برق با ما ارتباط برقرار میکنید. این اطلاعات میتواند ازطریق تماس تلفنی با یکی از نمایندگان خدمات مشترکین، نامه پستی، پیامک، ایمیل، وبسایت ما به نشانی pge.com یا فروشندگانی که به نمایندگی از ما خدمات ارائه میدهند جمعآوری شود.
 • کنتورهای گاز و برق و دیگر تجهیزات ما: وقتی از گاز و برق استفاده میکنید، «دادههای مصرف انرژی» توسط کنتورهای ما جمعآوری میشود.
 • اشخاص ثالث: وقتی با اشخاص ثالث مانند ارائهدهندگان خدمات، فروشندگان، پیمانکاران، سازمانهای اعتباری یا محققان بازار که به نمایندگی از ما محصولات یا خدمات ارائه میکنند همکاری میکنیم.
 • از منابع دیگر: ممکن است اطلاعات تشریح شده در بالا را با اطلاعاتی که از منابع دیگر (شامل ارائهدهندگان آنلاین و آفلاین داده) بهدست میآوریم تکمیل کنیم.

برای هر دسته از اطلاعات شخصی، دسته منابعی که اطلاعات از آن بهدست آمده است (درصورت مجاز بودن از نظر قانون) در جدول زیر نشان داده شده است:

منبع اطلاعات شخصیدستهبندی اطلاعات شخصی

اطلاعاتی که شما ارائه می​کنید

 • شناسه​ها
 • دسته​های اطلاعات شخصی که در فهرست «مجموعه قوانین سوابق مصرف​کننده ساکن کالیفرنیا» آمده است
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • اطلاعات زیست​سنجشی
 • داده​های دریافتی از حسگرها
 • اطلاعات حرفه​ای یا مرتبط با شغل
 • اطلاعات تحصیلی غیرعمومی

اطلاعاتی که با شیوه​های خودکار آنلاین جمع​آوری می​کنیم

 • شناسه​ها
 • اینترنت یا دیگر فعالیت​های شبکه​ای مشابه

اطلاعاتی که ازطریق «تجهیزات PG&E به شیوه دستی یا خودکار» جمع​آوری می​کنیم

 • اطلاعات تجاری
 • اطلاعات زیست​سنجشی
 • داده​های مکان جغرافیایی
 • داده​های دریافتی از حسگرها
 • موارد استنتاج شده از دیگر اطلاعات شخصی

اطلاعاتی که «از منابع دیگر جمع​آوری می​کنیم»

 • شناسه​ها
 • دسته​های اطلاعات شخصی که در فهرست «مجموعه قوانین سوابق مصرف​کننده ساکن کالیفرنیا» آمده است
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • داده​های مکان جغرافیایی
 • اطلاعات حرفه​ای یا مرتبط با شغل
 • اطلاعات تحصیلی غیرعمومی
 • موارد استنتاج شده از دیگر اطلاعات شخصی

مثالهایی از اطلاعاتی که درباره شما جمعآوری میکنیم:

 • اطلاعاتی که هنگام شروع، دریافت یا متوقف کردن خدمات یا محصولات مربوط به انرژی در اختیار ما قرار میدهید، مانند نام، نشانی، شماره تلفن، نشانی ایمیل و شماره تأمین اجتماعی.
 • اطلاعات صورتحساب و پرداخت که برای پرداخت قبض خدماتی یا پرداخت هزینه محصولات و خدمات PG&E استفاده میشود، شامل اطلاعات مالی، گزارش اعتبار و شماره تأمین اجتماعی.
 • اطلاعاتی که ارائه میدهید تا واجد شرایط بودن شما برای استفاده از برنامهها یا خدمات خاصی تعیین شود یا بتوانید در چنین برنامههایی شرکت کنید، مانند برنامههای Energy Efficiency (بهرهوری انرژی)، Demand Response (پاسخگویی بار) یا انرژی پاک.
 • اطلاعاتی که برای بازدید، ثبتنام، مدیریت یا دسترسی به حساب آنلاین یا دیگر حسابهای PG&E استفاده میکنید، مانند شماره حساب PG&E، نام، نشانی، شماره تلفن و نشانی ایمیل شما.
 • اطلاعاتی که در فرمهای موجود در وبسایت یا برنامههای دستگاه همراه ما یا به شیوه آنلاین دیگری ارائه میکنید، مانند ثبتنام برای دریافت هشدارهای قطعی برق، ثبتنام برای دریافت اعلانهای صدور قبض یا اجازه دادن به فرد دیگری برای دسترسی به حساب PG&E شما.
 • اطلاعاتی که هنگام برقراری ارتباط با PG&E و/یا یکی از نمایندگان آن در اختیار ما قرار میدهید.
 • اطلاعاتی که از طریق اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی تجهیزات و امکاناتی که برای ارائه محصولات و خدمات گاز و برق استفاده میکنیم، مانند مکان کنتورهای گاز و برق و خدمات تحویل حضوری، که باعث شناسایی هویت شما میشوند.
 • اطلاعات شخصی که هنگام تکمیل فرم درخواست کار یا قراردادی نزد PG&E یا بهعنوان کارمند یا پیمانکار فعلی یا قبلی PG&E در اختیار ما قرار میدهید.

برای برخی مقاصد، مانند تجزیه و تحلیل نرخ، ما اطلاعات مصرف انرژی را به اطلاعات شخصی شما پیوند میدهیم.


ممکن است اطلاعات تشریح شده در بالا را با اطلاعاتی که از منابع دیگر (شامل ارائهدهندگان آنلاین و آفلاین داده) بهدست میآوریم تکمیل کنیم. چنین اطلاعات تکمیلی ممکن است شامل اطلاعات تماس مانند نشانی ایمیل، دادههای جمعیتشناسی یا دیگر اطلاعات مرتبط باشد.


بهخصوص، در دوازده (۱۲) ماه گذشته، PG&E طبق الزام قانونی، دستههای مختلف اطلاعات شخصی شناساییشده در زیر را ازطریق وبسایت خود یا موارد دیگر جمعآوری کرده و در اختیار ارائهدهندگان خدمات و اشخاص ثالث قرار داده است تا به مشترکین ما خدمات ارائه کنند. دستههای اطلاعات شخصی مشخصشده در زیر شامل دستههای اطلاعات شخصی مربوط به مشترکین ما (ازجمله مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا) و همچنین متقاضیان کار در PG&E، کارکنان، مدیران، کارمندان ارشد و پیمانکاران PG&E میشود. علاوهبر PG&E، ارائهدهندگان خدمات و اشخاص ثالثی که اطلاعات را به نیابت از PG&E دریافت کردهاند، شامل پیمانکاران، فروشندگان، ارائهدهندگان خدمات، سازمانهای نظارتی دولتی، دادگاهها و دیگر اشخاص ثالث دارای حق قانونی نسبت به این اطلاعات و همچنین شرکتهای بازاریابی، تبلیغاتی و تجزیه و تحلیل میباشد. به بخش «بهاشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی با ارائهدهندگان خدمات و اشخاص ثالث» مراجعه کنید. همچنین بخشهای «اطلاعاتی که ازطریق استفاده شما از وبسایت یا برنامههای دستگاه همراه بهدست میآوریم و «چگونه از اطلاعات استفاده میکنیم» را در زیر ببینید.

دستهمثالهااطلاعاتی که جمعآوری و افشا شدهاند

الف. شناسه​ها

نام حقیقی، نام مستعار، نشانی پستی، شناسه یکتای شخصی، شناسه آنلاین، نشانی پروتکل اینترنتی (IP)، نشانی ایمیل، نام حساب، شماره تأمین اجتماعی، شماره گواهینامه رانندگی، شماره گذرنامه یا دیگر شناسه​های مشابه.

بله

ب. دسته​های اطلاعات شخصی که در فهرست «مجموعه قوانین سوابق مصرف​کننده ساکن کالیفرنیا» آمده​اند

نام، امضا، شماره تأمین اجتماعی، خصوصیات یا شرح فیزیکی، نشانی، شماره تلفن، شماره گذرنامه، شماره گواهینامه رانندگی یا پلاک خودرو، شماره طرح بیمه، تحصیلات، وضعیت اشتغال، سابقه اشتغال، شماره حساب بانکی، شماره کارت اعتباری، شماره کارت نقدی، یا دیگر اطلاعات مالی، اطلاعات پزشکی یا اطلاعات مربوط به بیمه خدمات درمانی. بعضی از اطلاعات شخصی گنجانده​شده در این دسته ممکن است با دسته​های دیگر همپوشانی داشته باشند.

بله

پ. ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند

سن (۴۰ سال یا بیشتر)، نژاد، رنگ پوست، تبار، تابعیت، وضعیت شهروندی، مذهب یا باورهای اعتقادی، وضعیت تأهل، بیماری، معلولیت جسمی یا ذهنی، جنسیت (شامل جنسیت، هویت جنسی، بیان جنسیت، بارداری یا زایمان و وضعیت​های پزشکی مربوطه)، گرایش جنسی، وضعیت سربازی یا کهنه​سرباز بودن، اطلاعات ژنتیکی (شامل اطلاعات ژنتیکی خانوادگی).

بله

ت. اطلاعات تجاری

سوابق اموال شخصی، محصولات یا خدمات خریداری​شده، به​دست​آمده یا درنظر گرفته​شده، یا دیگر سوابق یا تمایلات خرید یا مصرف.

بله

ث. اطلاعات زیست​سنجشی

خصوصیات ژنتیکی، فیزیولوژیکی، رفتاری و زیستی یا الگوهای فعالیت که برای استخراج الگو یا دیگر شناسه​ها یا اطلاعات شناساننده هویت استفاده می​شوند، مانند اثر انگشت، مدل چهره و مدل صدا، اسکن​های شبکیه یا عنبیه، ضربه​کلید، نحوه قدم برداشتن یا دیگر الگوهای جسمانی، و داده​های خواب، سلامتی یا ورزش.

بله

ج. اینترنت یا دیگر فعالیت​های شبکه​ای مشابه

سابقه مرور وب، سابقه جستجو، اطلاعات مربوط به تعامل مشترک با وب​سایت، برنامه کاربردی یا آگهی.

بله

چ. داده​های مکان جغرافیایی

موقعیت و جابه​جایی​های فیزیکی.

بله

ح. داده​های دریافتی از حسگرها

اطلاعات صوتی، الکترونیکی، بصری، حرارتی، بویایی یا اطلاعات مشابه.

بله

خ. اطلاعات حرفه​ای یا مرتبط با شغل

سابقه یا ارزیابی عملکرد در شغل فعلی یا گذشته.

بله

د. اطلاعات تحصیلی غیرعمومی

سوابق تحصیلی که مستقیماً به فرد محصل مربوط هستند و ازسوی مؤسسه آموزشی یا نماینده آن به​دست آمده​اند، مانند نمره ها، ریزنمرات، فهرست کلاس​ها، برنامه کلاسی محصل، شماره​های دانش​آموزی/دانشجویی، اطلاعات مالی محصل یا سوابق انضباطی محصل.

بله

ذ. موارد استنتاج شده از دیگر اطلاعات شخصی

نمایه منعکس​کننده اولویت​ها، خصوصیات، گرایش​های فیزیولوژیکی، استعدادها، رفتار، نگرش​ها، هوش، توانایی​ها و مهارت​های شخص.

بله

اطلاعات شخصی شامل این موارد نمیشود:

 • اطلاعاتی که ازطریق سوابق دولتی در دسترس عموم قرار دارند؛
 • اطلاعات ناشناسشده مصرفکننده یا ادغامشده با اطلاعات دیگر مصرفکنندگان؛
 • اطلاعاتی که طبق قانون در تعریف اطلاعات شخصی قرار نمیگیرند، مانند:
  • اطلاعات پزشکی یا وضعیت سلامتی تحت پوشش «قانون قابلیت انتقال و مسئولیت بیمه درمانی» (HIPAA) مصوب سال ۱۹۹۶ و «قانون محرمانه بودن اطلاعات پزشکی در ایالت کالیفرنیا»، یا دادههای آزمایشهای بالینی؛ و
  • اطلاعات خصوصی تحت پوشش بعضی از قوانین حریم خصوصی مختص این صنف، شامل «قانون گزارش منصفانه اعتبار» (FRCA)، «قانون گرام-لیچ-بِلیلی» (GLBA)، یا «قانون محافظت از حریم خصوصی اطلاعات مالی در کالیفرنیا» (FIPA) و «قانون محافظت از حریم خصوصی رانندگان» مصوب ۱۹۹۴.

اطلاعاتی که درنتیجه استفاده شما از وبسایت یا برنامههای دستگاه همراه ما بهدست میآید

 • بازدید شما از وبسایت یا برنامههای دستگاه همراه PG&E : ما اطلاعات مربوط به بازدید از وبسایت یا برنامههای دستگاه همراه خود را جمعآوری میکنیم، مانند تعداد بازدیدکنندگان و تعداد کاربرانی که روی پیوندهای خاصی کلیک میکنند یا از سرویسهای خاصی استفاده میکنند. برای بعضی از مقاصد، مانند تجزیه وتحلیل نرخ، ما اطلاعات مصرف انرژی را به بازدید مشترک از وبسایت پیوند میدهیم. ما با استفاده از نرمافزارهای استاندارد در این صنعت از دادههایی که جمعآوری میکنیم خلاصه اطلاعات آماری میسازیم، و این خلاصه ممکن است بعداً برای برجسته کردن آنچه نظر بازدیدکنندگان ما را به خود جلب میکند، بهبود طراحی و قابلیت استفاده از وبسایت، شناسایی مشکلات عملکرد سیستم، یا مقاصد داخلی دیگری استفاده شود. در زمانهایی که از ویژگیهای خاصی در وبسایت ما استفاده میکنید، مانند نقشههای خاموشی برق (Outages map)، ممکن است از اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی شما استفاده کنیم.
 • دادههای گزارش: ما اطلاعاتی دریافت میکنیم که وقتی از وبسایت یا برنامههای دستگاه همراه ما بازدید میکنید بهطور خودکار توسط سرورهای ما ثبت میشوند، مانند نشانی «پروتکل اینترنتی» (IP) شما. نشانی IP شمارهای است که هر بار اینترنت را مرور میکنید بهطور خودکار به رایانه شما اختصاص داده میشود. وقتی از وبسایت بازدید میکنید، سرورهای ما نشانی IP کنونی شما را ثبت میکنند. ممکن است از نشانی IP شما برای کمک به عیبیابی مشکلات مربوط به سرورهایمان و اداره کردن وبسایت استفاده کنیم. همچنین، از نشانیهای IP برای ارائه محتوای محلیسازیشده مربوط به شما در وبسایتمان استفاده میکنیم (یعنی محتوایی که به موقعیت جغرافیایی شما مربوط است). نشانی IP شما با اطلاعات شخصی شما مرتبط نیست و از آن برای شناسایی هویت شما هنگام ثبت کردن دادههای نشانی IP استفاده نمیکنیم.
 • کوکیها: وقتی از وبسایت یا سرویسهای آنلاین ما بازدید یا از آنها استفاده میکنید، سرور ما ممکن است کوکیهایی ایجاد کند؛ این کوکیها تکههای کوچک اطلاعات هستند که در دستگاه شما قرار میگیرند و تجربه کاربری مطلوبتری برای شما فراهم میآورند. PG&E از کوکیها و فناوریهای مشابه در وبسایت و سرویسهای آنلاین خود استفاده میکند. همچنین، ممکن است به شریکان تجاریمان امکان دهیم برای اهداف فروش یا توزیع کوکیها برای ارائه آگهیهای هدفیابیشده یا دیگر استفادههای تجاری مربوط به برنامهها یا سرویسهایی که ارائه میدهند، از کوکیها و فناوریهای مشابه خود در وبسایت یا سرویسهای آنلاین ما استفاده کنند. درنتیجه، وقتی از وبسایت استفاده یا بازدید میکنید، بعضی از اطلاعات را در اختیار یا دردسترس ما یا شریکان تجاری ما قرار میدهید؛ مگر اینکه استفاده شریکان تجاری از اطلاعات شخصیتان را غیرفعال کنید یا با چنین استفادهای موافقت نکنید.

دادههایی که ازطریق کوکیها درباره استفاده از وبسایت جمعآوری میکنیم با اطلاعات شخصی شما مرتبط نیست و فقط بهصورت انبوه و با هدف پشتیبانی از مشترکین، تجزیهوتحلیل، پژوهش و بهبودهایی که برای وبسایت انجام میدهیم از آنها استفاده میکنیم. وقتی از ویژگیهایی مانند «Remember My Username» (نام کاربریام به خاطر سپرده شود) استفاده میکنید، کوکی مربوطه با اطلاعات شخصی شما مرتبط میشود تا بتوان تجربه مطلوبتری برای شما فراهم کرد. ما دادههایی را که از کوکیها بهدست میآوریم به هیچ مبلغی نمیفروشیم یا به دیگران منتقل نمیکنیم. ما از کوکیها برای ارزیابی استفاده از وبسایت یا ارائه خدمات مربوط به انرژی به شما، یا پیشنهاد برنامهها و/یا خدماتی که ممکن است موردعلاقهتان باشند استفاده میکنیم.


ازطریق تنظیمات مرورگر وب خود میتوانید استفاده از کوکیها را غیرفعال کنید. لطفاً توجه داشته باشید اگر قابلیت مرورگر وب خود برای پذیرفتن کوکیها را غیرفعال کنید، میتوانید وبسایت PG&E را پیمایش کنید اما نمیتوانید از ویژگیهای خاصی مانند «Remember My Username» (نام کاربریام به خاطر سپرده شود) استفاده کنید و آگهیهای هدفیابیشده در ارتباط با برنامهها یا خدمات ما دریافت نخواهید کرد. علاوه بر این، برای غیرفعال کردن استفاده شریکان تجاری ما از کوکیهای مربوط به شما که براساس استفادهتان از سرویسهای آنلاین آنها با استفاده از چنین کوکیهایی موافقت کردهاید، باید مستقیماً با آن شریکان تماس بگیرید.


همچنین، میتوانید روی دکمه Do Not Sell My Personal Information (اطلاعات شخصی من را نفروشید) کلیک کنید یا با 1-800-743-5000 تماس بگیرید تا به PG&E دستور دهید بدون دریافت رضایت شما، اطلاعات شخصیتان را نفروشد.


ارتباطات هدفیابیشده در سایتهای مربوط به رسانههای اجتماعی

ما از سایتهای مربوط به رسانههای اجتماعی مانند Facebook و Twitter برای برقراری ارتباط با شما درباره برنامهها و خدماتمان استفاده میکنیم. برای اینکه دریافتکننده ثابت این بهروزرسانیها باشید، میتوانید ما را در این رسانههای اجتماعی دنبال کنید. این سایتهای مربوط به رسانههای اجتماعی به ما امکان میدهند با استفاده از اطلاعاتی که این رسانهها - با دریافت رضایت از شما - درباره شما بهدست میآورند، آگهیهای هدفیابیشده به شما ارائه کنیم، حتی اگر شما بهطور خاص ما را در آن رسانهها دنبال نکنید. ممکن است با استفاده از اطلاعاتی مانند کوکیها، پیکسلها، کدهای پستی (زیپ) و علایق شما، آگهیهای هدفیابیشده به شما نمایش دهیم.


تنها در صورتی آگهیهای هدفیابیشده ما را میبینید که ازطریق ارائهدهنده رسانه اجتماعیتان با دریافت این نوع از ارتباطات موافقت کرده باشید. ممکن است بتوانید با تغییر تنظیمات حریم خصوصی خود در رسانه اجتماعی مدنظرتان، برخی یا همه آگهیهای هدفیابیشده برای شما را در آن رسانه اجتماعی غیرفعال کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به دستورالعملهای ما درخصوص رسانههای اجتماعیمراجعه کنید.


سیگنالهای «Do Not Track» (ردیابی نشود) مرورگر وب و دیگر سازوکارهای مشابه

وبسایت ما به سیگنالهای «ردیابی نشود» پاسخ نمیدهد. سیگنالهای «ردیابی نشود» توسط بعضی از مرورگرهای وب با هدف محدود کردن ردیابی مربوط به بازدیدهای شما از یک وبسایت استفاده میشوند. بااینحال، وبسایت ما گزینهای برای عدم موافقت با انتقال «کوکی»های مربوط به دادههای مشاهده به اشخاص ثالث، در اختیار بازدیدکنندگان قرار نمیدهد.پیوندها به وبسایتهای دیگر

هنگام مرور وبسایت PG&E یا سرویسهای آنلاین که تحت حمایت مالی PG&E نیستند، ممکن است با کلیک روی نمادها یا پیوندهای فرامتن، به وبسایت یا سرویسهای آنلاین تحت اداره شریکان تجاری PG&E، شرکتها یا سازمانهایی که ممکن است با PG&E مرتبط نباشند دسترسی یابید یا این دسترسی را انتخاب کنید. این وبسایتها ممکن است کوکیهای خاص خودشان را برای شما ارسال کنند، نشانی IP شما را ثبت کنند و/یا به روش دیگری داده یا اطلاعات شخصی درباره شما و فعالیتهای آنلاین شما جمعآوری کنند. PG&E بر کارهایی که نهادهای خارجی در ارتباط با وبسایت یا سرویسهای آنلاین خود انجام میدهند، یا اینکه چگونه از اطلاعات شخصی شما استفاده میکنند، کنترل و مسئولیتی ندارد. لطفاً هنگام بازدید از وبسایتهای خارجی با احتیاط عمل کنید و برای اطلاعات بیشتر به سیاستهای محافظت از حریم خصوصی پستشده در آن وبسایتها مراجعه کنید.


چگونه از اطلاعات استفاده میکنیم و اطلاعات را با ارائهدهندگان خدمات و اشخاص ثالث بهاشتراک میگذاریم

چگونه از اطلاعات استفاده میکنیم و اطلاعات را با ارائهدهندگان خدمات و اشخاص ثالث بهاشتراک میگذاریم           

 • ارائه خدمات و محصولات مرتبط با انرژی به شما.
 • اداره و تعمیر و نگهداری تجهیزات و خدمات عمومی گاز و برق ایمن، امن و قابل اعتماد، تحت تعهد قانونی PG&E برای خدمترسانی به شما بهعنوان یکی از نهادهای عمومی گاز و برق تحت نظارت قانون در کالیفرنیا.
 • تبعیت از دستور قانونی، احضاریه یا حکم دادگاهی معتبر، یا ارائه یا دفاع از دعاوی قانونی.
 • پیروی از درخواست یا حکمی از «کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا» (CPUC) یا پیروی از درخواست یا حکمی از دیگر سازمانهای محلی، دولتی یا ایالتی که اختیارات قانونی برای دریافت اطلاعات شخصی از PG&E دارند.
 • تهیه و اجرای طرحهای بازاریابی، آموزشی و خدماترسانی وسیعتر، برای بهبود خدمات و محصولاتی که به شما و مشترکین دیگر خود ارائه میکنیم.
 • محافظت از ایمنی و امنیت مشترکین، بازدیدکنندگان، کارکنان و پیمانکاران PG&E با جمعآوری و مرور اطلاعات شخصی با هدف محافظت دربرابر کلاهبرداری و دیگر جرایم و تهدیدهای مربوط به ایمنی.
 • فراهم آوردن این امکان برای اشخاص ثالث، ارائهدهندگان خدمات، فروشندگان و پیمانکارانی که به نیابت از PG&E خدمات، محصولات یا تجهیزات مرتبط با انرژی ارائه میکنند؛ هر زمان این کار برای ارائه خدمات و محصولات به شما، یا برای دیگر اهداف تجاری سازگار با رابطه تجاری که بین PG&E و شما وجود دارد، یا برای پیروی از تعهدات قانونی که PG&E بهعنوان یک نهاد خدمات عمومی گاز و برق تحت نظارت قانون در کالیفرنیا برعهده دارد لازم باشد؛ همه این موارد مشمول الزامات محرمانه بودن و امنیت مقتضی هستند.
 • اطلاعرسانی به سازمانهای گزارش اعتبار و سازمانهای دریافت کننده مطالبات برای ارزیابی اعتبار شما یا اگر حساب شما به دریافت مطالبات ارجاع داده شود
 • کمک به امدادگران در مواقعی که جان یا مال افراد با تهدید روبرو است.
 • برای هر هدف تجاری یا قانونی دیگری که بهطور منطقی در چارچوب رابطه تجاری PG&E با شما قابل پیشبینی است.

بهاشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی با ارائهدهندگان خدمات و اشخاص ثالث

برای ارائه خدمات به شما یا تکمیل تراکنشهای درخواستی ازسوی شما، ممکن است اطلاعات شخصی شما را به ارائهدهندگان خدماتی که به نمایندگی از ما فعالیت میکنند منتقل کنیم. ارائهدهندگان خدمات که به نیابت از PG&E فعالیت میکنند ملزم به رعایت رویههای محافظت از حریم خصوصی و امنیتی مشابه با رویههایی هستند که PG&E رعایت میکند و پیش از آنکه PG&E هرگونه اشتراکگذاری اطلاعات شخصی مشترکین را مجاز کند، فرایندهای مدیریت و استفادهٔ این اشخاص ثالث از دادهها بهطور دقیق از نظر ایمنی مرور میشود؛ مگر اینکه تحت قوانین یا مقررات قابلاجرا الزامات دیگری برقرار باشد.


PG&E بدون دریافت رضایت قبلی شما، اطلاعات شخصی شما (مشترک) را نزد شخص یا کسب و کار دیگری فاش نمیکند، مگر اینکه انجام این کار برای تحقق اهداف فهرستشده در بالا ضروری باشد.


PG&E ممکن است دادهها و اطلاعات انبوه و غیرخاص مشترکین را که از اطلاعات شخصی استخراج شدهاند برای این اهداف بهاشتراک بگذارد: انجام فعالیتهایی که میتوانند به PG&E کمک کنند محصولات و خدمات گاز و برق خود را بهبود ببخشد (ازجمله برنامههایی مانند «Energy Efficiency» (بهرهوری انرژی) و «Demand Response» (پاسخگویی بار)) یا برای اطلاعرسانی درخصوص سیاست مصرف انرژی در کالیفرنیا که ازسوی «کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا» و دیگر سازمانهای دولتی در کالیفرنیا که بر عملکرد PG&E نظارت دارند هدایت میشود.


درصورت مجاز بودن از نظر قانونی، ما برای اهداف تجاری یا مطابقت با تعهدات قانونی، معمولاً دستههای زیر از اطلاعات شخصی را نزد دستههای زیر از نهادها افشا میکنیم یا در بازه دوازده (۱۲) ماهه افشا کردهایم:

دستهبندی نهادهادستهبندی اطلاعات شخصی افشاشده

ارائه​دهندگان خدمات عمومی گاز و برق، فروشندگان، پیمانکارانی که با ارائه محصولات، تجهیزات، خدمات و طرح​ها از امن،​ ایمن، و قابل اعتماد بودن برنامه​ها،​ محصولات و خدمات عمومی گاز و برق PG&E به مشترکین حمایت می​کنند؛ و برای دیگر اهداف تجاری ضروری

 • شناسه​ها
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • داده​های مکان جغرافیایی
 • داده​های دریافتی از حسگرها
 • اطلاعات حرفه​ای یا مرتبط با شغل

اشخاص ثالث که در پی ارائه دستور قانونی، احضاریه، حکم دادگاه یا مأموریت قانونی یا نظارتی معتبر، اطلاعات شخصی را دریافت می​کنند، یا این اطلاعات شخصی را دریافت می​کنند به منظور دفاع یا مطالبه دعاوی قانونی ازسوی PG&E

 • شناسه​ها
 • دسته​های اطلاعات شخصی که در فهرست «مجموعه قوانین سوابق مصرف​کننده ساکن کالیفرنیا» آمده است
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • اطلاعات زیست​سنجشی
 • اینترنت یا دیگر فعالیت​های شبکه​ای مشابه
 • داده​های مکان جغرافیایی
 • داده​های دریافتی از حسگرها
 • اطلاعات حرفه​ای یا مرتبط با شغل
 • اطلاعات تحصیلی غیرعمومی
 • موارد استنتاج شده از دیگر اطلاعات شخصی

سازمان​های نظارتی، شامل «کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا»، «کمیسیون انرژی کالیفرنیا» و سازمان​ها یا نمایندگان فدرال، ایالتی یا محلی که اختیارات قانونی برای به​دست آوردن اطلاعات دارند

 • شناسه​ها
 • دسته​های اطلاعات شخصی که در فهرست «مجموعه قوانین سوابق مصرف​کننده ساکن کالیفرنیا» آمده است
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • اطلاعات زیست​سنجشی
 • اینترنت یا دیگر فعالیت​های شبکه​ای مشابه
 • داده​های مکان جغرافیایی
 • داده​های دریافتی از حسگرها
 • اطلاعات حرفه​ای یا مرتبط با شغل
 • اطلاعات تحصیلی غیرعمومی
 • موارد استنتاج شده از دیگر اطلاعات شخصی

امدادگران و دیگر نهادهای دولتی، درطول شرایط اضطراری مربوط به امنیت عمومی

 • شناسه​ها
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • داده​های مکان جغرافیایی
 • داده​های دریافتی از حسگرها

مؤسسات مالی، سازمان​های اعتباری و دیگر نهادهای خدمات مالی که برای برنامه​ها و خدمات گاز و برق عمومی PG&E خدمات پشتیبانی مالی و حسابرسی ارائه می​کنند

 • شناسه​ها
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • موارد استنتاج شده از دیگر اطلاعات شخصی

ارائه​دهندگان خدمات، پیمانکاران، فروشندگان و دیگر اشخاص ثالث که از اهداف و مقاصد کلی تجاری PG&E حمایت می​کنند

 • شناسه​ها
 • دسته​های اطلاعات شخصی که در فهرست «مجموعه قوانین سوابق مصرف​کننده ساکن کالیفرنیا» آمده است
 • ویژگی​های طبقه​بندی که تحت محافظت قوانین فدرال یا قوانین ایالت کالیفرنیا قرار دارند
 • اطلاعات تجاری
 • اطلاعات زیست​سنجشی
 • اینترنت یا دیگر فعالیت​های شبکه​ای مشابه
 • داده​های مکان جغرافیایی
 • داده​های دریافتی از حسگرها
 • اطلاعات حرفه​ای یا مرتبط با شغل
 • اطلاعات تحصیلی غیرعمومی
 • موارد استنتاج شده از دیگر اطلاعات شخصی

بهاشتراک گذاشتن اطلاعات با انتخاب شما

ممکن است به شرکتها یا اشخاص دیگر اجازه دهید اطلاعات شخصی شما را از PG&E دریافت کنند، ازجمله «دادههای مصرف انرژی» شما. پیش از بهاشتراک گذاشتن اطلاعات، مهم است که بدانید آن اشخاص چگونه میخواهند از اطلاعات شما استفاده کنند، آیا اطلاعات شما را با دیگران بهاشتراک میگذارند یا خیر و اینکه چه حقوقی بهعنوان مصرفکننده دارید. شما را ترغیب میکنیم از محرمانه بودن نام کاربری و رمز عبور خود و دیگر اطلاعات شناساننده شخصی که در حساب PG&E خود دارید محافظت کنید.


فروختن اطلاعات شخصی

بهجز احتمالاً کوکیهایی که اشخاص ثالث هنگام بازدید شما از وبسایت یا سرویسهای آنلاین PG&E بهدست میآورند، PG&E اطلاعات شخصی مشترکین را در ۱۲ ماه گذشته به هیچ مبلغی نفروخته است و در آینده نیز قصد ندارد این اطلاعات را به هیچ مبلغی بفروشد. بااینحال، ممکن است در برنامههایی شرکت کنیم که میتوانند تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» بهعنوان «فروش اطلاعات» در نظر گرفته شوند، مانند اطلاعاتی که ممکن است شرکای تجاری ما در ۱۲ ماه گذشته ازطریق کوکیها در وبسایت یا سرویسهای آنلاین ما جمعآوری کرده باشند. اگر در دوازده ماه گذشته از وبسایت PG&E یا وبسایتی که به نیابت از PG&E عمل میکند بازدید کرده باشید، ممکن است «کوکیهای» الکترونیکی و دیگر فرادادههای مربوط به شما توسط شریکان تجاری PG&E برای استفاده تجاریشان بهدست آمده باشد، مگر اینکه استفاده از کوکیها هنگام بازدید از وبسایتها را غیرفعال یا با چنین استفادهای مخالفت کرده باشید.


PG&E اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۶ سال را بدون دریافت تأیید اجازه نمیفروشد و نخواهد فروخت.


برای اینکه به PG&E دستور دهید همچنان اطلاعات شخصی شما را بدون دریافت رضایت از شما نفروشد، روی دکمه Do Not Sell My Personal Information (اطلاعات شخصی من را نفروشید) در وبسایتی که از آن بازدید کردهاید کلیک کنید یا با 1-800-743-5000 تماس بگیرید.


نگهداری داده

ما اطلاعات شخصی شما را براساس الزامات قانونی یا نیازهای تجاری نزد خود حفظ میکنیم. بهطور کلی، ما اطلاعات شخصی را فقط برای مدتی که از نظر منطقی برای تحقق اهداف تجاری ما ضروری یا از نظر قانونی الزامآور است حفظ میکنیم. زمانی که دیگر نیازی به این اطلاعات نباشد، با روشهای ایمن از بین برده میشوند.


دسترسی به اطلاعات شخصی خود و مدیریت این اطلاعات

اکثر مشترکین ازطریق قبوض ماهانه یا حساب آنلاین خود در وبسایت ما، دسترسی ایمنی به اطلاعات مربوط به خودشان دارند. برای محافظت از حریم خصوصی شما و ارائه خدمات باکیفیت به شما، به اطلاعات دقیق و کاملی که در اختیار ما قرار میدهید متکی هستیم. اگر فکر میکنید اطلاعاتی که از شما داریم نادرست یا قدیمی است، از شما میخواهیم در اولین زمان مناسب با ما تماس بگیرید تا اطلاعات بهروز یا جدید را جایگزین اطلاعات قبلی کنیم. میتوانید با تماس گرفتن با شماره تلفن موجود در فهرست بخش «تماس با ما» در زیر، یا با ورود به سیستم حساب آنلاین خود ازطریق درگاه Your Account (حساب شما) در وبسایت pge.com و ویرایش نمایهتان، اطلاعات خود را بهروزرسانی یا تصحیح کنید.


ما گزینههای خاصی درمورد روش برقراری ارتباط با شما و اینکه چه نوع «اطلاعات شخصی» را در اختیار ما قرار میدهید ارائه میکنیم. در بعضی موارد، از این حق برخوردار هستید که اطلاعاتی را که در اختیار ما قرار میدهید محدود کنید یا با ارائه آنها موافقت نکنید.

 • شماره تأمین اجتماعی: رای برقراری یا برقراری مجدد خدمات شما، شاید از شما خواسته شود شماره تأمین اجتماعی خود را ارائه کنید تا به کمک آن هویت شما را تأیید کنیم. از این حق برخوردار هستید که شماره تأمین اجتماعی خود را ارائه نکنید، اگرچه، ممکن است بیعانهای از شما دریافت شود و شیوه دیگری را برای تأیید هویت شما درخواست کنیم (برای مثال، گواهینامه رانندگی، گذرنامه، شماره شناسایی ایالتی و غیره). اگر حساب بهعنوان حسابی با قبوض غیرکاغذی ثبت شود و شیوه پرداخت تکرارشوندهای در pge.com تنظیم شود یا ازسوی ضامن پرداخت قبضی تضمین شود، میتوان از بیعانه برقراری خدمات صرفنظر کرد. اگر حساب با ضامن پرداخت قبض تضمین شود، میتوان از بیعانه برقراری مجدد خدمات صرفنظر کرد.
 • حساب شما: بهعنوان مشترک، میتوانید در pge.com در Your Account (حساب شما) ثبتنام کنید تا بتوانید دسترسی فوری به قبوض خود داشته باشید، پرداخت آنلاین انجام دهید و هشدارهای مهم دریافت کنید. اگر انتخاب کنید در Your Account (حساب شما) ثبتنام کنید، از شما خواسته میشود نشانی ایمیل خود را ارائه کنید. میتوانید درخواست ارائه نشانی ایمیل را رد کنید؛ البته، با این کار نمیتوانید از مزایای سرویسهای آنلاین ما مانند دریافت و پرداخت قبوض الکترونیکی بهرهمند شوید.
 • ارتباطات ایمیلی: اگر دریافت ارتباطات ایمیلی از طرف ما را انتخاب کرده باشید، هر زمان بخواهید میتوانید با دنبال کردن روند لغو اشتراک در پاورقی ایمیل یا با تماس گرفتن با ما به شیوهای که در بخش «تماس با ما» در این «سیاست» تشریح شده است، از دریافت این ایمیلها انصراف دهید. اگر مشترکی هستید که برای دسترسی به حساب خود از طریق سرویس Your Account (حساب شما) در وبسایت ما ثبتنام کرده است، با بهروزرسانی بخش اولویتها در صفحه Profile & Alerts (نمایه و هشدارها) در درگاه Your Account (حساب شما) در وبسایت pge.com میتوانید از دریافت ایمیلهای آینده انصراف دهید.

حقوق و انتخابهایی که تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» دارید

همانطور که در بالا ذکر شد، «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» مصرفکنندگان در کالیفرنیا (ساکنین کالیفرنیا) را از حقوق ویژهای درخصوص اطلاعات شخصیشان بهرهمند میکند. این بخش حقوق شما تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» را شرح میدهد و توضیح میدهد چگونه میتوانید از این حقوق استفاده کنید.


دسترسی به اطلاعات شخصی بهدنبال ارائه درخواست تأییدشده

از این حق برخوردار هستید که از PG&E درخواست کنید اطلاعات خاصی درباره جمعآوری و استفاده از اطلاعات شخصی شما در ۱۲ ماه گذشته را در اختیار شما قرار دهد.


میتوانید آن حقوق، از جمله ارسال درخواست قابل رسیدگی برای دسترسی به آن دسته از اطلاعات شخصی را که درباره شما جمعآوری کردهایم ازطریق این پیوند مرور کنید: https://pgeipaprod.service-now.com/privacy_consumer.


بعد از دریافت و تأیید درخواست قابل رسیدگی شما بهعنوان مصرفکننده (بخش «استفاده از حقوق دسترسی، قابلیت انتقال داده و حذف» را ببینید)، این اطلاعات را برای شما آشکار میکنیم:

 • آن دسته از اطلاعات شخصی که درباره شما جمعآوری کردهایم.
 • دستههای منابع مختلفی که برای جمعآوری اطلاعات شخصی از شما استفاده کردهایم.
 • هدف تجاری یا داد و ستدی ما برای جمعآوری یا فروختن آن اطلاعات شخصی.
 • دستههای مختلف اشخاص ثالثی که اطلاعات شخصیتان را با آنها بهاشتراک گذاشتهایم.
 • بخشهای خاصی از اطلاعات شخصی که درباره شما جمعآوری کردهایم (درخواست (قابلیت) انتقال داده نیز نامیده میشود).

حقوق مربوط به درخواست حذف

علاوهبر موارد فوق، از این حق برخوردار هستید که از PG&E درخواست کنید هرگونه اطلاعات شخصی را که درباره شما جمعآوری کرده است حذف کند؛ این درخواست حذف مشمول استثنائات خاصی است، ازجمله در شرایطی که نگهداری دادهها طبق قانون الزامآور باشد یا برای تحقق اهداف تجاری یا خدماترسانی عمومی گاز و برق ما (مانند ارائه خدمات یا محصولات به شما) لازم باشد. این موارد استثنا شامل زمانبندیهای نگهداری سوابق و دیگر الزامات مقرر توسط «کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا» میشود که بهطور مؤثر از حذف اطلاعات شخصی خاصی ممانعت میکنند.


بعد از دریافت و به تأیید رساندن درخواست مصرفکننده، اطلاعات شخصی شما را از سوابق خود حذف میکنیم، مگر اینکه استثنائی اعمال شود.


استفاده از حقوق دسترسی، قابلیت انتقال داده و حذف

برای استفاده از حقوق دسترسی، قابلیت انتقال داده و حذف که در بالا توضیح داده شده است، لطفاً به یکی از روشهای زیر درخواست خود را ارسال کنید:


اگر PG&E نتواند هویت شما یا اجازه قانونی شما برای ارائه این درخواست و تأیید مرتبط بودن این اطلاعات با شما را بهتأیید برساند، نمیتواند به درخواست شما پاسخ دهد یا اطلاعات شخصیتان را ارائه کند. وقتی درخواستی ارسال میکنید، ما یا با استفاده از خدماتی که اشخاص ثالث برای تأیید هویت دارند یا با بررسی کارت شناسایی دولتی شما، هویت شما را بهتأیید میرسانیم.


برای ارائه درخواست قابلرسیدگی مصرفکننده، نیاز نیست حسابی نزد ما ایجاد کنید.


ما از اطلاعات شخصی ارائهشده در درخواست قابلرسیدگی مصرفکننده فقط برای تأیید هویت یا اختیار قانونی او برای ارائه آن درخواست استفاده خواهیم کرد و هرگاه امکانپذیر باشد، اطلاعات شناساننده هویت در درخواست را با آن دسته از اطلاعات شخصی که هنگام شروع خدمات گاز و برق PG&E خود ارائه کردهاید مطابقت میدهیم. اگر میخواهید به شخص ثالثی اجازه دهید از طرف شما این درخواست را به یک نماینده مجاز ارائه دهد، باید مستقیماً با «تیم حریم خصوصی» PG&E تماس بگیرید و وکالتنامه معتبری در کالیفرنیا یا اسناد مشابهی حاوی اجازه کتبی شما و تأیید هویت شما توسط PG&E ارائه کنید. این وکالتنامه باید با الزامات تعیینشده در بخشهای 4000 تا 4465 «قانون امور حسبی» (Probate Code) مطابقت داشته باشد.


در هر بازه دوازدهماهه فقط دو بار میتوانید درخواست قابلرسیدگی مصرفکننده برای دسترسی یا انتقال داده ارائه کنید.


همچنین، میتوانید به نیابت از فرزند خردسال خود، درخواست قابلرسیدگی مصرفکننده ارسال کنید.


زمانبندی و قالب پاسخگویی

ما ظرف ۴۵ روز از دریافت درخواست قابلرسیدگی مصرفکننده به آن پاسخ میدهیم. اگر به زمان بیشتری نیاز داشتیم (حداکثر ۴۵ روز بیشتر)، دلیل و زمان تمدیدشده را بهصورت کتبی به شما اطلاع میدهیم. ما پاسخ کتبیمان را طبق اولویتی که انتخاب کردهاید، ازطریق نشانی پستی یا نشانی ایمیلی که ارائه کردهاید و با پیوندی ایمن برای شما ارسال میکنیم. هرگونه اطلاعاتی که در اختیارتان قرار میدهیم فقط بازه ۱۲ ماه گذشته تا تاریخ دریافت درخواست قابلرسیدگی مصرفکننده را دربر خواهد داشت. همچنین، درصورت عدم موافقت ما با درخواست افشای داده، دلایل خود را در پاسخ ارسالی به شما توضیح خواهیم داد.


برای درخواستهای مربوط به انتقال داده، قالبی را برای ارائه اطلاعات شخصی به شما انتخاب خواهیم کرد که بهطور منطقی برای انتقال اطلاعات از نهادی به نهادی دیگر قابلاستفاده است.


برای رسیدگی یا پاسخ دادن به درخواست قابلرسیدگی شما بهعنوان مصرفکننده هزینهای دریافت نمیکنیم، مگراینکه درخواستی افراطی، تکراری یا آشکارا بیاساس باشد. اگر تعیین کنیم درخواست هزینه دربردارد، دلیل تصمیم خود را برای شما توضیح میدهیم و پیش از تکمیل رسیدگی به درخواست شما، هزینه تخمینی را به شما اطلاع میدهیم.


حقوق عدم موافقت و موافقت با فروش اطلاعات شخصی («فروخته نشود»)

اگر ۱۶ سال به بالا داشته باشید، از این حق برخوردار هستید که به ما دستور بدهید در هیچ زمانی اطلاعات شخصی شما را نفروشیم («حق عدم موافقت»). ما در عمل اطلاعات شخصی مشترکینی را که میدانیم زیر ۱۶ سال هستند نمیفروشیم، مگراینکه اجازهٔ تأییدی («حق موافقت») از مشترکی که حداقل ۱۳ سال دارد اما هنوز به ۱۶ سال نرسیده است یا والدین یا سرپرستان قانونی مشترکی که حداقل ۱۳ ساله است دریافت کنیم. مشترکینی که با فروخته شدن اطلاعات شخصی موافقت میکنند هرزمان بخواهند میتوانند موافقت خود را پس بگیرند. بهجز احتمالاً کوکیهایی که اشخاص ثالث هنگام بازدید شما از وبسایت یا سرویسهای آنلاین PG&E بهدست میآورند، PG&E اطلاعات شخصی مشترکین را در ۱۲ ماه گذشته به هیچ مبلغی نفروخته است و در آینده نیز قصد ندارد این اطلاعات را به هیچ مبلغی بفروشد. بااینحال، ممکن است در برنامههایی شرکت کنیم که میتوانند تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» بهعنوان «فروش اطلاعات» در نظر گرفته شوند، مانند اطلاعاتی که ممکن است شریکان تجاری ما در ۱۲ ماه گذشته ازطریق کوکیها در وبسایت یا سرویسهای آنلاین ما جمعآوری کرده باشند. اگر در دوازده ماه گذشته از وبسایت PG&E یا وبسایتی که به نیابت از PG&E عمل میکند بازدید کرده باشید، ممکن است «کوکیهای» الکترونیکی و دیگر فرادادههای مربوط به شما توسط شریکان تجاری PG&E برای استفاده تجاریشان بهدست آمده باشد، مگر اینکه استفاده از کوکیها هنگام بازدید از وبسایتها را غیرفعال یا با چنین استفادهای مخالفت کرده باشید.


برای استفاده از حق عدم موافقت با فروخته شدن اطلاعات شخصیتان، شما (یا نماینده مجاز شما) میتوانید با کلیک کردن روی دکمه «Do Not Sell My Personal Information» (اطلاعات شخصی من را نفروشید) یا تماس با 1-800-743-5000، درخواست خود را ارائه کنید.

معیارهای درخواست مشتری برای سال تقویمی 2020

حقوق مشتریدریافت شدپیروی شدبخش یا کل آن رد شدمتوسط تعداد روز تا انجام کار

حق دانستن

1,211

869

342

36

حق حذف

1,376

1,033

343

38

حق انصراف*

3,590,667

3,590,667

0

1

* PG&E از طریق درخواست‌های افراد برای انصراف از کوکی‌های بازاریابی و شبکه‌های اجتماعی، درخواست‌های انصراف را رصد می‌کند. این داده‌ها نشان‌دهنده تعداد کل مشتریانی است که درخواست انصراف کرده‌اند، اگرچه ممکن است برخی از مشتریان در طول سال 2020، درخواست انصراف را چندین مرتبه ارسال کرده باشند.

عدم تبعیض

بهدلیل استفاده از حقوقی که تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» دارید، رفتار تبعیضآمیز با شما نخواهیم داشت. مگر در صورت مجاز بودن تحت قانون، PG&E بهدلیل استفادهتان از حقوق مربوط به حریم خصوصی که تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» دارید، این کارها را انجام نخواهد داد:

 • خودداری از ارائه کالا یا خدمات به شما.
 • دریافت هزینه یا نرخهای متفاوت برای کالاها یا خدمات، شامل مواردی که ازطریق تخفیفها یا مزایای دیگر دردسترس قرار میگیرند، یا تحمیل مجازات.
 • ارائه سطح یا کیفیت متفاوتی از کالاها یا خدمات به شما، در شرایطی که از حقوق خود استفاده کرده باشید.
 • پیشنهاد اینکه قیمت یا نرخ متفاوتی برای کالاها یا خدمات یا سطح یا کیفیت متفاوتی از کالاها یا خدمات دریافت خواهید کرد.

امنیت

محافظت از اطلاعات شخصی از اولویتهای اصلی PG&E محسوب میشود. ما اقدامات گستردهای برای حصول اطمینان از یکپارچگی سیستمهایتان و محافظت از اطلاعات شخصی شما انجام میدهیم. ما پیوسته اقدامات اداری، فنی و امنیت فیزیکی را اجرا و بهروزرسانی میکنیم تا به محافظت از اطلاعات شخصی مربوط به شما در برابر دسترسی غیرمجاز، تخریب یا دستکاری کمک کند. علاوه بر این، هرگونه اطلاعات حسابی که هنگام وارد شدن به سیستم در حساب آنلاین خود وارد میکنید، یا اطلاعاتی که در وبسایت ما در پنجره مرورگر وب شما نمایش داده میشود، به کمک فناوری امنیتی استاندارد این صنعت با نام «لایه سوکتهای ایمن» (SSL) حفظ میشود. با استفاده از SSL، تلاش میکنیم از محرمانه بودن اطلاعات شخصی و مالی شما محافظت کنیم. عملکرد SSL مستلزم آن است که مرورگر وب شما بتواند از SSL پشتیبانی کند. لطفاً جزئیات بیشتر را از سازنده مرورگر دریافت کنید.


حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین

PG&E خود را ملزم به محافظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین می‌داند. فرآیند جمع‌آوری اطلاعات آنلاین از/درباره کودکان زیر 13 سال مشمول برخی قوانین فدرال و کالیفرنیا در حوزه حریم خصوصی است. برای جمع‌آوری، به‌کارگیری یا افشای اطلاعات شخصی مربوط به کودکان زیر 13 سال، جلب رضایت پدر/مادر یا سرپرست، که قابل راستی‌آزمایی باشد، ضروی است. اگر وب‌سایت PG&E بخواهد اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال را جمع‌آوری کند، صفحه وب خاصی که اطلاعات را از کودک جمع‌آوری می‌کند، اخطار و دستورالعمل‌های مستقیمی درباره جلب رضایت والدین ارائه خواهد کرد. این صفحه وب باید کاربرد اطلاعات جمع‌آوری‌شده، گیرندگان این اطلاعات و مدت نگهداری از آنها را دقیقاً مشخص کند.


برخی بخشهای وب‌سایت ما با هدف ارائه اطلاعات مربوط به انرژی و ایمنی به کودکان طراحی شده است. ما همچنین مطالب آموزشی رایگانی در زمینه انرژی و ایمنی برای دانش‌آموزان و آموزگاران فراهم کرده‌ایم. این سایتها معمولاً اطلاعات مربوط به افراد زیر 13 سال را جمع‌آوری نمی‌کنند. اگر پدر/مادر یا سرپرست قانونی کودک متوجه شود که کودک بدون رضایت آنها اطلاعات شخصی به ما ارائه کرده است، باید از طریق pgeprivacy@pge.com با ما تماس بگیرد و مشکل خود را مختصراً شرح دهد. اطلاعات شخصی حساس خود را از طریق ایمیل برای ما نفرستید. ما جداگانه با شما تماس می‌گیریم و اطلاعات لازم برای تسهیل بررسی اسناد را به روش امن از شما می‌گیریم. ما به‌سرعت به موضوع رسیدگی می‌کنیم و به محض محرز شدن اشتباه، اطلاعات شخصی دریافت‌شده از کودک زیر 13 سال را بلافاصله حذف می‌کنیم.


تغییرات در این «سیاست محافظت از حریم خصوصی»

هر گاه تغییرات مهمی صورت بگیرد و حداقل هر ۱۲ ماه یکبار، این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» را مورد بازبینی قرار میدهیم. تغییرات عمده را ازطریق وبسایت PG&E، به نشانی pge.com اطلاعرسانی خواهیم کرد، ازجمله نحوه دریافت نسخههای پیشین این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» با ارائه درخواست. همچنین سالانه ازطریق یکی از قبوض به شما اطلاع میدهیم که جدیدترین نسخه این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» را در وبسایت ما مطالعه کنید.


تماس با ما

اگر درخصوص این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» سؤال، نگرانی، یا شکایتی دارید، میخواهید نسخه کنونی یا قبلی آن را درخواست کنید، یا مایلید اطلاعات بیشتری درباره شیوه بهروزرسانی این «سیاست محافظت از حریم خصوصی» دریافت کنید، میتوانید به روشهای زیر با ما تماس بگیرید:


PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


مشترکین خانگی PG&E: با 1-800-743-5000 تماس بگیرید
مشترکین تجاری PG&E:  از «مرکز خدمات مشترکین تجاری» بازدید کنید


ایمیل: pgeprivacy@pge.com