آخرین بهروزرسانی: ۱ ژانویه ۲۰۲۰


حفظ حریم خصوصی شما از اولویتهای اصلی PG&E است و ما هرگونه تلاشی را در راستای محافظت معقولانه از «دادههای مصرف انرژی» مربوط به شما خواهیم کرد. «کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا» (CPUC) «قوانین مربوط به محافظت از حریم خصوصی و امنیت برای دادههای مصرف انرژی» (فایل PDF، حجم ۴۷۶ کیلوبایت) را منتشر کرده است تا محافظت از حریم خصوصی مشترکین تضمین شود. ما، مطابق با کلیه الزامات حقوقی و نظارتی مقرر از سوی CPUC و سازمانهای نظارتی دیگر، اطلاعات مربوط به مشترکین خود را محرمانه تلقی میکنیم. هدف از این «اعلامیه» مطلع کردن شما از چگونگی استفاده PG&E از آن دسته از «دادههای مصرف انرژی» است که جمعآوری و پردازش میکنیم. «اعلامیه مربوط به دسترسی، جمعآوری، ذخیرهسازی، استفاده و افشای اطلاعات مصرف انرژی PG&E»، «شرکت گاز و برق پاسیفیک»، کارکنان، کارگزاران، پیمانکاران و شرکتهای وابسته به آن را تحت پوشش قرار میدهد.

 

لطفاً «سیاست محافظت از حریم خصوصی» ما را نیز مطالعه کنید که به حریم خصوصی «اطلاعات شخصی» جمعآوریشده از سوی ما مربوط میشود. «سیاست محافظت از حریم خصوصی» ما که در ۱ ژانویه ۲۰۲۰ به اجرا درآمد، مورد بازبینی قرار گرفته است تا حقوقی که مشترکین کالیفرنیا (ساکنین کالیفرنیا) تحت «قانون محافظت از حریم خصوصی مصرفکنندگان ساکن کالیفرنیا» دارند در آن منعکس شود.


تعاریف

«اطلاعات شخصی» به هرگونه اطلاعاتی است گفته میشود که اگر به تنهایی یا همراه با دیگر اطلاعات شخصی یا شناساننده هویت استفاده شوند، میتوانند برای تشخیص دادن یا شناسایی هویت شخص، خانواده یا خانواری که مشترک PG&E است استفاده شوند. چنین اطلاعاتی مشمول الزامات محرمانه بودن است


«دادههای مصرف انرژی» به هرگونه اطلاعات مصرفی مرتبط با اطلاعاتی گفته میشود که میتوانند بهطور منطقی برای شناسایی هویت مشترکین ما در سطح شخص، خانواده، خانوار، خانگی یا غیرخانگی استفاده شوند؛ «دادههای مصرف انرژی» به کمک «زیرساخت سنجش پیشرفته» (AMI) شرکت PG&E (که شامل SmartMeters™ شرکت PG&E میشود) بهدست میآیند


«اشخاص ثالث» به فروشندگان، کارگزاران، پیمانکاران یا شرکتهای وابستهای گفته میشود که به PG&E یا به نیابت از آن خدمات ارائه میکنند


«شما» به مشترک، بازدیدکننده وبسایت یا کاربر برنامه تلفن همراه PG&E گفته میشود


PG&E چه نوع اطلاعاتی جمعآوری میکند؟

PG&E متعهد است که فقط اطلاعاتی را جمعآوری کند که برای ارائه خدمات به شما یا پیروی از قوانین ضروری هستند. ما براساس رابطه تجاری که با شما داریم و استفاده شما از خدمات گاز و برق ما، «اطلاعات شخصی»، شامل «دادههای مصرف انرژی»، را دریافت، ذخیره و پردازش میکنیم. چند مثال در زیر آمده است:

 • اطلاعات تماس که به ما امکان میدهد با شما ارتباط برقرار کنیم، ازجمله نام، نشانی، شماره تلفن و نشانی ایمیل شما
 • اطلاعات صورتحساب و پرداخت که برای پرداخت قبض گاز و برق شما استفاده میشود، شامل اطلاعات مالی، گزارش اعتبار و شماره تأمین اجتماعی
 • «دادههای مصرف انرژی»، شامل دادههای مصرف گاز و برق جمعآوریشده توسط کنتورهای ما
 • اطلاعات جمعآوریشده در شرایطی که انتخاب میکنید در برنامهها یا خدمات مربوط به گاز و برق شرکت کنید، مانند برنامههای Energy Efficiency (بهرهوری انرژی) یا Demand Response (پاسخگویی بار) یا سرویسهای مبتنی بر وب مانند Your Account (حساب شما)

کوکیها: وقتی از وبسایت یا سرویسهای آنلاین ما بازدید یا از آنها استفاده میکنید، سرور ما ممکن است کوکیهایی ایجاد کند؛ این کوکیها بخشهای کوچک اطلاعات هستند که در دستگاه شما قرار میگیرند و تجربه کاربری مطلوبتری برای شما فراهم میآورند. هنگام مشاهده اطلاعات حساب خود بهصورت آنلاین، ممکن است اطلاعات خاصی را در اختیار یا در دسترس ما و شریکان تجاری ما قرار دهید. با اینکه «دادههای مصرف انرژی» شما با کوکیهایی که در وبسایت یا سرویسهای آنلاین ما استفاده میشوند مرتبط نمیشوند، ممکن است هنگام استفاده از ویژگیهای خاصی مانند «Remember My Username» (نام کاربریام به خاطر سپرده شود)، «اطلاعات شخصی» شما با این کوکیها مرتبط شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده PG&E از کوکیها و اینکه چگونه میتوانید کوکیها را غیرفعال کنید، لطفاً به «سیاست محافظت از حریم خصوصی» ما مراجعه کنید.


اطلاعات چگونه جمعآوری میشوند؟

ما به شیوههای مختلفی اطلاعات را جمعآوری میکنیم، ازجمله:

 • وقتی از گاز و برق استفاده میکنید، «دادههای مصرف انرژی» توسط کنتورهای ما جمعآوری میشود
 • هنگامی که حسابتان را راهاندازی میکنید یا در ارتباط با حسابتان، خدمات گاز و برق و مشارکت در برنامههای خدماتی با ما ارتباط برقرار میکنید. این اطلاعات میتواند ازطریق تماس تلفنی با یکی از نمایندگان خدمات مشترکین، نامه پستی، پیامک، ایمیل، وبسایت ما به نشانی pge.com («شرایط استفاده» ما را مطالعه کنید) یا فروشندگانی که به نمایندگی از ما خدمات ارائه میکنند جمعآوری شود.
 • وقتی با اشخاص ثالث مانند سازمانهای اعتباری، محققان بازار یا پیمانکارانی که از طرف ما خدمات برق یا گاز ارائه میکنند همکاری میکنیم
 • از منابع دیگر: ممکن است اطلاعات تشریح شده در بالا را با اطلاعاتی که از منابع دیگر (شامل ارائهدهندگان آنلاین و آفلاین داده) بهدست میآوریم تکمیل کنیم. چنین اطلاعات تکمیلی ممکن است شامل اطلاعات تماس مانند نشانی ایمیل، دادههای جمعیتشناسی یا دیگر اطلاعات مرتبط باشد.

چگونه از «دادههای مصرف انرژی» استفاده میکنیم

ما از «دادههای مصرف انرژی» برای ارائه خدمات برق یا گاز به شما و اطلاعرسانی درباره برنامهها و خدمات مربوط به انرژی که در دسترس شما قرار میگیرد، استفاده میکنیم. چند مثال در زیر آمده است:

 • ایجاد قبض خدماتی و ردیابی سابقه صورتحساب و پرداخت حساب شما
 • فراهم آوردن این امکان برای شما که با دسترسی ایمن به اینترنت، بر «دادههای مصرف انرژی» خود بهصورت روزانه نظارت داشته باشید (هر زمان ممکن باشد)
 • برای برقراری ارتباط با شما درباره مصرف انرژیتان و کمک به شما در انتخاب بهترین طرح مربوط به نرخ یا در صورت انتخاب شما، کمک به شما در بهره بردن از برنامههای قیمتگذاری پیشنهادی از PG&E مانند برنامه SmartRateTM ما
 • برای تبادل نکات مربوط به صرفهجویی در مصرف انرژی و نکات مدیریت مصرف انرژی که متناسب با منطقه جغرافیایی، شرایط آب و هوا و مصرف روزانه انرژی شما است
 • برای بهبود خدمات گاز و برقی که به شما ارائه میدهیم

همچنین ممکن است دادههای مربوط به مصرف گاز و برق شما را در دادههای گروهی مصرف انرژی مشترکین دیگر ادغام کنیم تا ناشناس شوند و نتوان ازطریق آنها هویت شما را شناسایی کرد. مثلاً، چنین گروه دادهای ممکن است برای ارائه خلاصه مصرف کلی انرژی همه خانوادهها و کسبوکارهای واقع در ناحیه جغرافیایی یا منطقه آبوهوایی خاصی استفاده شود. در چنین مواردی، از «دادههای مصرف انرژی» برای مدیریت، ارائه و بهبود خدمات و عملیات تجاری خود استفاده میکنیم. چند مثال در زیر آمده است:

 • برای تجزیه و تحلیل نرخها و ساختارهای نرخ
 • برای پیشبینی الگوهای مصرفی و برنامهریزی برای رشد در مناطق مختلف جغرافیایی
 • برای بهبود برنامهریزی خود در راستای تأمین انرژی و طراحی و مهندسی بهتر سیستمهای توزیع انرژی خود

به اشتراک گذاشتن «دادههای مصرف انرژی» با «اشخاص ثالث»

برای ارائه خدمات به شما یا تکمیل تراکنشهای درخواستی از سوی شما، ممکن است «دادههای مصرف انرژی» شما را به «اشخاص ثالثی» ارسال کنیم که به نمایندگی از ما فعالیت میکنند. «اشخاص ثالثی» که به نیابت از PG&E فعالیت میکنند ملزم به رعایت همان رویههای محافظت از حریم خصوصی و امنیتی هستند که PG&E رعایت میکند و پیش از آنکه PG&E هرگونه اشتراکگذاری «اطلاعات شخصی» مشترکین را مجاز کند، فرایندهای مدیریت و استفادهٔ این اشخاص ثالث از دادهها بهطور دقیق ازنظر ایمنی بازبینی میشود.


PG&E بدون دریافت رضایت قبلی از شما، «دادههای مصرف انرژی» شما (مشترک) را نزد شخص یا کسب و کار دیگری فاش نمیکند، مگر اینکه به دلایل زیر PG&E ملزم به این کار شود:

 • ارائه خدمات به شما
 • عملکرد و تعمیر و نگهداری سیستم گاز یا برق PG&E
 • تبعیت از دستور قانونی، احضاریه یا حکم دادگاهی معتبر
 • پیروی از درخواست معتبری از «کمیسیون خدمات عمومی برق و گاز کالیفرنیا» یا درخواست از سازمانهای دولتی یا ایالتی دیگر که اختیارات قانونی برای دریافت اطلاعات از PG&E دارند
 • امکان دادن به «اشخاص ثالث» برای ارائه خدمات مربوط به گاز و برق به نیابت از PG&E—اما فقط در شرایطی که این کار برای ارائه خدمات ضروری باشد و این اشتراکگذاری مشمول الزامات محرمانه بودن و امنیتی خواهد بود
 • کمک به امدادگران در مواقعی که جان یا مال افراد با تهدید جدی روبهرو است

همانطور که در بالا گفته شد، PG&E ممکن است «دادههای مصرف انرژی» را که به مشترک خاصی مرتبط نیست با دیگر نهادها ادغام کند؛ هدف از این کار انجام فعالیتهایی است که میتوانند به بهبود برنامههایی مانند «بهرهوری انرژی» و «پاسخگویی بار» کمک کنند، یا اطلاعرسانی درباره سیاست انرژی در کالیفرنیا طبق دستور CPUC باشد.


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حقوق خود و تعهدات «اشخاص ثالث» که از «اطلاعات شخصی» شما استفاده میکنند یا به آنها دسترسی دارند، لطفاً از طریق نشانیها یا پیوندهای ارائهشده در زیر با PG&E تماس بگیرید یا «قوانین PG&E برای حفاظت از حریم خصوصی» را مرور کنید.


بهاشتراک گذاشتن «دادههای مصرف انرژی» با انتخاب خودتان

ممکن است به شرکتها یا اشخاص دیگر اجازه دهید «اطلاعات شخصی» شما را دریافت کنند، ازجمله «دادههای مصرف انرژی» شما. پیش از بهاشتراک گذاشتن اطلاعات، مهم است که بدانید آن اشخاص چگونه میخواهند از اطلاعات شما استفاده کنند، آیا اطلاعات شما را با دیگران به اشتراک میگذارند یا خیر و اینکه چه حقوقی بهعنوان مصرفکننده دارید. شما را ترغیب میکنیم از محرمانه بودن نام کاربری و رمز عبور خود و دیگر اطلاعات شناساننده شخصی که در حساب PG&E خود دارید محافظت کنید.


برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به این نشانی بروید: pge.com/sharemydata.


نگهداری داده

ما براساس الزامات یا توصیههای قانونی، ازجمله الزامات مقرر از سوی CPUC، «اطلاعات شخصی (شامل «دادههای مصرف انرژی») را معمولاً به مدت هفت سال حفظ میکنیم. بهطور کلی، ما «اطلاعات شخصی» را فقط برای مدتی که از نظر منطقی برای ارائه خدمات گاز و برق به شما ضروری است یا مدتی که توسط CPUC به تأیید رسیده است یا از نظر قانونی الزامآور است، حفظ میکنیم. زمانیکه دیگر نیازی به این اطلاعات نباشد، با روشهای ایمن از بین برده میشوند.


مشاهده «دادههای مصرف انرژی» خود

دسترسی به «دادههای مصرف انرژی» هم ازطریق قبوض ماهانه و هم ازطریق درگاه آنلاین Your Account (حساب شما) امکانپذیر است. Your Account (حساب شما) «دادههای مصرف انرژی» را یک روز بعد از مصرف نمایش میدهد و مصرف ساعتی را برای مشترکین خانگی و دادههای بازههای ۱۵ دقیقهای را برای مشترکین غیرخانگی (کسب و کار) نشان میدهد.


همچنین ازطریق وبسایت PG&E میتوان بهطور ایمن به اطلاعات قیمتگذاری دسترسی یافت، از جمله تخمین مبلغ قبضِ پایان ماه و نرخهای انرژی در ساعات اوج و غیراوج مصرف انرژی. مشترکین طرح نرخ استاندارد همچنین میتوانند با حضور در برنامه اختیاری PG&E به نام Energy Alerts (هشدارهای مصرف انرژی) از رفتن به سطوح قیمتی بالاتر مطلع شوند.


مدیریت اطلاعات خود

ما گزینههای خاصی درمورد روش برقراری ارتباط با شما و اینکه چه نوع «اطلاعات شخصی» را در اختیار ما قرار میدهید ارائه میکنیم. در بعضی موارد، از این حق برخوردار هستید که اطلاعاتی را که در اختیار ما قرار میدهید محدود کنید.

 • شماره تأمین اجتماعی: برای برقراری یا برقراری مجدد خدمات شما، شاید از شما خواسته شود شماره تأمین اجتماعی خود را ارائه کنید تا به کمک آن هویت شما را تأیید کنیم. از این حق برخوردار هستید که شماره تأمین اجتماعی خود را ارائه نکنید، اگرچه، ممکن است بیعانهای از شما دریافت شود و شیوه دیگری را برای تأیید هویت شما درخواست کنیم ( مثلاً، گواهینامه رانندگی، گذرنامه، شماره شناسایی ایالتی و مواردی از این دست). اگر حساب بهعنوان حسابی با قبوض غیرکاغذی ثبت شود و شیوه پرداخت تکرارشوندهای در pge.com تنظیم شود یا ازسوی ضامن پرداخت قبضی تضمین شود، میتوان از بیعانه برقراری خدمات صرفنظر کرد. اگر حساب با ضامن پرداخت قبض تضمین شود، میتوان از بیعانه برقراری مجدد خدمات صرفنظر کرد.
 • حساب شما: بهعنوان مشترک، میتوانید در pge.com در Your Account (حساب شما) ثبتنام کنید تا بتوانید دسترسی فوری به قبوض خود داشته باشید، پرداخت الکترونیکی انجام دهید و هشدارهای مهم دریافت کنید. اگر انتخاب کنید در Your Account (حساب شما) ثبتنام کنید، از شما خواسته میشود نشانی ایمیل خود را ارائه کنید. میتوانید درخواست ارائه نشانی ایمیل را رد کنید؛ البته، با این کار نمیتوانید از مزایای سرویسهای آنلاین ما مانند دریافت و پرداخت قبوض الکترونیکی بهرهمند شوید.
 • ارتباطات ایمیلی: اگر دریافت ارتباطات ایمیلی از طرف ما را انتخاب کرده باشید، هر زمان بخواهید میتوانید با دنبال کردن روند لغو اشتراک در پاورقی ایمیل یا با تماس گرفتن با ما به شیوهای که در بخش «تماس با ما» در این «سیاست» تشریح شده است، از دریافت این ایمیلها انصراف دهید. اگر مشترکی هستید که برای دسترسی آنلاین به حساب خود در سرویس Your Account (حساب شما) ثبتنام کرده است، با بهروزرسانی بخش اولویتها در صفحه Profile & Alerts (نمایه و هشدارها) در درگاه Your Account (حساب شما) در وبسایت pge.com میتوانید از دریافت ایمیلهای آتی انصراف دهید.

برای محافظت از حریم خصوصی شما و ارائه خدمات باکیفیت به شما، به اطلاعات دقیق و کاملی که در اختیار ما قرار میدهید متکی هستیم. اگر فکر میکنید اطلاعاتی که از شما داریم نادرست یا قدیمی است، از شما میخواهیم در اولین زمان مناسب با ما تماس بگیرید تا اطلاعات بهروز یا جدید را جایگزین اطلاعات قبلی کنیم. میتوانید با تماس گرفتن با شماره تلفن موجود در فهرست بخش «تماس با ما» در زیر، یا با ورود به سیستم حساب آنلاین خود ازطریق درگاه Your Account (حساب شما) در وبسایت pge.com و ویرایش نمایهتان، اطلاعات خود را بهروزرسانی یا تصحیح کنید.


امنیت

محافظت از اطلاعات مشترکین از اولویتهای اصلی PG&E محسوب میشود. ما اقدامات گستردهای برای حصول اطمینان از یکپارچگی سیستمهایتان و محافظت از اطلاعات شخصی شما انجام میدهیم. ما پیوسته اقدامات اداری، فنی و امنیت فیزیکی را اجرا و بهروزرسانی میکنیم تا به محافظت از اطلاعات شخصی مربوط به شما در برابر دسترسی غیرمجاز، تخریب یا دستکاری کمک کند. علاوه بر این، هرگونه اطلاعات حسابی که هنگام وارد شدن به سیستم در حساب آنلاین خود وارد میکنید، یا اطلاعاتی که در وبسایت ما در پنجره مرورگر وب شما نمایش داده میشود، به کمک فناوری امنیتی استاندارد این صنعت با نام «لایه سوکتهای ایمن» (SSL) حفظ میشود. با استفاده از SSL، تلاش میکنیم از محرمانه بودن اطلاعات شخصی و مالی شما محافظت کنیم. عملکرد SSL مستلزم آن است که مرورگر وب شما بتواند از SSL پشتیبانی کند. لطفاً جزئیات بیشتر را از سازنده مرورگر دریافت کنید.


تغییرات در این «اعلامیه»

تغییرات در این «اعلامیه» هر زمان که لازم باشد و در مواقعی که CPUC لازم بداند انجام میشود. تغییرات اساسی در این «اعلامیه» در وبسایت PG&E (به نشانی pge.com) اطلاعرسانی میشوند. همچنین سالانه از طریق یکی از قبوض به شما اطلاع میدهیم که جدیدترین نسخه این «اعلامیه» را در وبسایت ما مطالعه کنید.


تماس با ما

اگر درخصوص این «اعلامیه» سؤال، نگرانی یا شکایتی دارید، میخواهید نسخه کنونی یا قبلی آن را درخواست کنید، یا مایلید اطلاعات بیشتری درباره شیوه بهروزرسانی این «اعلامیه» دریافت کنید، میتوانید به روشهای زیر با ما تماس بگیرید:


PG&E Residential and Business Customer Service
Correspondence Management Center
Attention: Customer Privacy Management
P.O. Box 997310
Sacramento, CA 95899-7310


مشترکین خانگی PG&E: با 1-800-743-5000 تماس بگیرید
مشترکین تجاری PG&E: از «مرکز خدمات مشترکین تجاری» بازدید کنید


pgeprivacy@pge.com