در سایتهای مربوط به رسانههای اجتماعی با ما تعامل داشته باشید

E میزبان صفحه​های اجتماعی در رسانه​های اجتماعی مختلف است. این صفحات شامل Facebook®، Twitter®، YouTube®، Nextdoor® و Instagram® می​شود.


ما از سایت​های مربوط به رسانه​های اجتماعی استفاده می​کنیم تا ترغیب​کننده تبادل مفید اطلاعات باشیم. PG&E مشتاق است نظر شما را درباره شرکت و برنامه​ها و خدماتش بداند.


دسترسی به سیاست​های PG&E درخصوص رسانه​های اجتماعی


در رسانه​های اجتماعی رفتار مدنی را تمرین کنید

E کاربران را به ارائه بازخورد در شبکه​های اجتماعی مربوط به خود تشویق می​کند. ما از همه سؤالات و نظرات، همچنین انتقاد استقبال می​کنیم.
از شما می​خواهیم هنگام پست کردن در رسانه​های اجتماعی، این نکات را رعایت کنید:

 • بازخورد و سؤال خود را مؤدبانه و احترامآمیز ارائه کنید.
 • از دستورالعملهای پست کردن Facebook پیروی کنید. از «حملات شخصی» خودداری کنید یا در دیگر رفتارهای توهینآمیز شرکت نکنید.

بدانید چگونه صفحاتمان در رسانه​های اجتماعی را اداره می​کنیم

E نمی​خواهد ترویج​کننده رفتار منفی باشد. ما می​توانیم پیام​های مخربی را که ناقض دستورالعمل​های PG&E هستند حذف کنیم. همچنین، اگر پست شما با دستورالعمل​های ما مطابقت نداشته باشد می​توانیم فعالیت شما را در صفحه یا کانال خود ممنوع کنیم.


پیروی کردن از دستورالعمل​های PG&E درخصوص رسانه​های اجتماعی

از شما انتظار داریم برای مشارکت در انجمن PG&E، از دستورالعمل​های Facebook پیروی کنید. گردانندگان صفحات اجتماعی PG&E همچنین می​توانند پست​ها یا نظراتی را حذف کنند که:

 • حاوی هرزنامه هستند.
 • حاوی تقاضا یا تبلیغات یا محتوای بازاریابی غیرمرتبط با PG&E هستند.
 • حاوی محتوای آزاردهنده، توهینآمیز، پرخاشگرانه، افتراآمیز، مستهجن، نژادپرستانه، تبعیض جنسیتی، تبعیضآمیز یا مشوق عداوت و تنفر هستند.
 • حاوی محتوای فریبنده، گمراهکننده، بهطور بالقوه مضر یا بدون پشتوانه واقعیت هستند.
 • حاوی پیوندهایی هستند که ازسوی PG&E مجاز نیستند و/یا تأیید نشدهاند.
 • ترویجکننده گردهماییها، دادخواهیها، سازمانها یا جنبشهایی هستند که رسماً توسط PG&E حمایت مالی یا سازماندهی نشدهاند.
 • حاوی اطلاعاتی هستند که «خارج از موضوع» محسوب میشوند یا به پست اصلی ایجادشده ازسوی PG&E یا اعضای انجمن مربوط نیستند.
 • حاوی اطلاعات خصوصی، شخصی یا حساس افراد هستند (مثلاً، اطلاعات حساب).
 • مشوق اقدامات غیرقانونی هستند.

سلب مسئولیت​کننده دربرابر پیوند خارجی


PG&E دربرابر سایتهای خارجی که توسط دیگران پست میشوند مسئولیتی ندارد. ما نمیتوانیم محتوای این صفحات را ویرایش کنیم. نظرات بیانشده در وبسایتهای خارجی نشاندهنده موضع PG&E نیستند.


اجتناب از نقض حق نسخه​برداری


کلیه محتوای پست​شده باید از قوانین مربوط به حق نسخه​برداری یا دیگر قوانین مالکیتی پیروی کنند. اگر پست شما قوانین حق نسخه​برداری را نقض کند، مسئولیت آن برعهده شماست.