PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY


شرایط استفاده از وبسایت

(بازبینیشده در ماه ژوئیه ۲۰۲۰)

توجه: با استفاده از این «وبسایت»، با این «شرایط استفاده» و الزامات ارجاعدادهشده مربوط به سیاستهای حفظ حریم خصوصی و سیاستهای امنیتی PG&E موافقت میکنید. اگر با این «شرایط استفاده» موافق نیستید، از این «وبسایت» استفاده نکنید.


به pge.com خوش آمدید. این وب سایت، pge.com، ("وب سایت") توسط شرکت گاز و الکتریک اقیانوس آرام ("PG&E"، "The Company"، "ما"، "ما" یا "ما") اداره می شود. ما در 300 Lakeside Drive, Suite 210, Oakland, CA 94612 قرار داریم. تلفن 5000-743-800-1.


لطفاً مکرراً این «شرایط استفاده» را بررسی کنید، زیرا ممکن است هرازگاهی با درج متن بازبینیشده در این «وبسایت»، بهطور یکطرفه این «شرایط استفاده» را اصلاح کنیم. همیشه میتوانید بهروزترین نسخه این «شرایط استفاده» را در این «وبسایت» مرور کنید. اصلاحات از زمانی که در این «وبسایت» درج میشوند قابلاجرا هستند. ادامه استفاده از این «وبسایت» بعد از درج شدن چنین اصلاحاتی، بهمنزله موافقت شما با این اصلاحات است.


در هر زمانی ممکن است هر جنبه یا بخشی از این «وبسایت» را اصلاح یا متوقف کنیم. اگر هر یک از این «شرایط استفاده» را نقض کنید، میتوانیم حق استفاده شما از این «وبسایت» را فسخ کنیم. بعد از فسخ، موافقت میکنید که بلافاصله هرگونه مطلب دانلودشده یا چاپشده از این «وبسایت» را حذف کنید یا از بین ببرید.

 • عمومی
  • ما ازطریق این «وبسایت»، مجموعهای از اطلاعات و خدمات را در اختیار مشترکین انرژی خود و دیگر بازدیدکنندگان این «وبسایت» قرار میدهیم. فقط برای اهداف داخلی قانونی خود و مطابق با این «شرایط استفاده» میتوانید از این «وبسایت» استفاده کنید. میتوانید مطالب نمایشدادهشده در این «وبسایت» را مشاهده و دانلود کنید، به این شرط که همه اعلامیههای حق نسخهبرداری، علامت تجاری و دیگر اعلامیههای مربوط به مالکیت نمایشدادهشده در آن مطالب را حفظ و از آنها پیروی کنید. استفاده از این مطالب در انتشارات، وبسایتهای دیگر یا ارائهها بدون دریافت رضایت کتبی قبلی از PG&E ممنوع است.
 • حسابهای کاربری
  • این «وبسایت» دسترسی به مجموعهای از عملکردها و خدمات را فراهم میکند. بسیاری از این خدمات درباره حساب مشترکین و دیگر اطلاعات شخصی جزییاتی ارائه میکنند. برای محافظت از حریم خصوصی، ممکن است از شما بخواهیم برای دسترسی به چنین «خدماتی»، یک یا چند حساب کاربری («حساب کاربری») بسازید. ما حق غیرمشروط (الف) پذیرفتن یا رد کردن درخواست افتتاح «حساب کاربری»؛ (ب) فسخ «حساب کاربری» و (ج) متوقف کردن ارائه هرگونه «خدمات» مرتبط با «حساب کاربری» را برای خود محفوظ میداریم.
  • در ارتباط با افتتاح «حساب کاربری»، شما یک نام کاربری و رمز عبور و/یا اطلاعات کاربری دیگری انتخاب یا دریافت میکنید تا برای احراز هویت شما هنگام ورود به سیستم برای استفاده از «خدمات» خاصی استفاده شوند. موافقت میکنید که (الف) هنگام افتتاح «حساب کاربری»، اطلاعات کامل و صحیحی ارائه کنید؛ (ب) در صورت لزوم اطلاعات خود را بهروزرسانی کنید تا همچنان صحیح و کامل باشند و (ج) هویت فرد دیگری را جعل نکنید، با نام مستعار فعالیت نکنید، هویت اصلی خود را پنهان نکنید یا برای دریافت حق دسترسی به «خدمات»، به شیوه متقلبانه دیگری از اطلاعات شخص دیگری سوءاستفاده یا آن اطلاعات را تحریف نکنید.
  • با ساخت «حساب کاربری» و دریافت دسترسی به دادههای مصرف انرژی، صورتحساب یا دیگر دادههای شخصی مشترک، موافقت و تصدیق میکنید که یا (۱) مشترک PG&E و مالک آن دادهها هستید؛ یا (۲) نماینده مشترک PG&E مالک آن دادهها هستید که در این صورت باید مجوز کتبی قانونی و صریح آن مشترک را برای دسترسی به چنین دادههایی از سوی او داشته باشید، PG&E ممکن است در هر زمانی مدارک این مجوز را درخواست کند.
  • حق استفاده از این «خدمات» و عملکردهای «حساب کاربری» در این «وبسایت» محدود به شما بهعنوان شخص ثبتنامکننده است. شما مسئول حفاظت از نام کاربری، رمز عبور و دیگر اطلاعات کاربری لازم هستید و میپذیرید که PG&E را از دعاوی ناشی از استفاده نادرست از نام کاربری، رمز عبور و دیگر اطلاعات کاربری لازم مصون نگه دارید. میپذیرید که مسئول کلیه اقدامات یا سهوهای مرتبط با استفاده از «حساب کاربری» خود هستید. اگر باور دارید از نام کاربری، رمز عبور، سایر اطلاعات ضروری یا سایر اطلاعات شخصی شما به هر شکلی سوءاستفاده شده، سرقت شده یا امنیت آنها به خطر افتاده، بلافاصله با PG&E از طریق شمارۀ 7226-500-833-1 تماس بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ کلاهبرداری‌ها و پیشگیری از کلاهبرداری، لطفاً از pge.com/scams بازدید کنید
  • اطلاعاتی که از شما در این «وبسایت» جمعآوری میشود (شامل اطلاعات مربوط به حساب انرژی شرکتی و اطلاعات شخصی شما) مشمول سیاست محافظت از حریم خصوصی PG&E و دیگر قوانین فدرال، ایالتی و محلی محافظت از حریم خصوصی است..
 • خدمات
  • این «وبمدیریت مصرف انرژی مشترک. سایت» اطلاعاتی را درباره اقدامات مناسب جهت بهرهوری انرژی و برنامههای صرفهجویی در مصرف انرژی که ازسوی این «شرکت» یا برای آن تهیه شده است ارائه میدهد که دردسترس عموم قرار دارند.
  • این «وبسایت» ممکن است اطلاعات بازرگانی. شامل خدماتی باشد که به شما امکان میدهند کسبوکارهای شخص ثالث را که کالاها و خدمات مربوط به انرژی میفروشند یا ارائه میدهند در مکانهای جغرافیایی خاصی جستجو کنید. PG&E به هیچیک از این اشخاص ثالث که کالاهای مربوط به انرژی میفروشند یا چنین خدماتی را ارائه میکنند وابستگی ندارد و هیچیک از این کسبوکارها، کالاها یا خدمات را تأیید یا تصدیق نمیکند.
  • «شرکت» ما ممکن است هرازگاهی تبلیغات. برای مشترکین مسکونی یا کسبوکاری خود تبلیغات، نظرسنجی، مسابقه یا قرعهکشی (که مجموعاً «تبلیغات» نامیده میشوند) ارائه کند. برای اطلاعات بیشتر درباره این «تبلیغات»، لطفاً به قوانین قابلاجرایی مراجعه کنید که همراه یا در ارتباط با چنین «تبلیغاتی» منتشر میشوند.
 • پیونددهی، قاببندی، رباتها و عنکبوتها
  • این «شرکت» پیوند به سایتهای شخص ثالث. پیوند به خدمات الکترونیکی یا وبسایتهایی را نمایش میدهد ازسوی اشخاص ثالثی که خدمات PG&E نیستند یا از PG&E پول دریافت نمیکنند حمایت مالی میشوند. PG&E مسئول محتوا یا عملکرد وبسایتها یا خدمات الکترونیکی اشخاص ثالثی که به واسطه این پیوندها یا محتوا دردسترس قرار میگیرند نیست و حضور چنین پیوندها یا محتوایی به این معنی نیست که PG&E این وبسایتهای شخص ثالث، اشخاص ثالث یا دیگر خدمات یا محصولاتی را که ارائه میدهند تأیید میکند یا وابسته تجاری آنها است. اشخاص ثالث ارائهکننده، و نه «شرکت» ما، مسئول تام هرگونه تبلیغات، نظرات، مشاورهها، بیانیهها، خدمات، پیشنهادها، دادهها، اطلاعات، محتوا یا دیگر مطالبی هستند که اظهار میکنند یا دردسترس قرار میدهند.
  • این «وبسایت» نباید پیوند به این «وبسایت». به شیوهای پیوند داده شود که صفحات آن در قاب یک وبسایت شخص ثالث نمایش داده شوند یا به شیوه دیگری در صفحه مرورگر وب به همراه تبلیغات یا دیگر محتوایی نمایش داده شوند که در این «وبسایت» وجود ندارند. اگر شخص ثالثی پیوندی به «وبسایت» ما ارائه دهد، به هیچوجه به معنی تأیید آن شخص ثالث توسط PG&E یا رابطه سازمانی، سرمایهگذاری مشترک یا دیگر روابط مشابه میان PG&E و آن شخص ثالث نیست.
  • نه کاربر و نه اشخاص ثالث مجاز استخراج. نیستند با استفاده از نرمافزار، ربات، عنکبوت یا دیگر دستگاهها یا روالهای برنامهنویسیِ جمعآوری اطلاعات یا به شیوه دیگری، اطلاعات نمایشدادهشده در «وبسایت» را برای نمایش یا استفاده در هر وبسایت یا خدمات دیگری «استخراج» کنند؛ مگراینکه اجازه PG&E را اخذ کرده باشند یا یکی از مشترکین دارای سهام رسمی باشند.
 • حق نسخهبرداری
  • تمام محتوای موجود در این «وبسایت»، ازجمله همه متنها، نمودارها، طرحهای هنری، آرمها، دکمهها، نمادها، تصاویر، کلیپهای صوتی، کلیپهای تصویری، نرمافزارها و کدها، دارایی دارای حق نسخهبرداری این «شرکت» یا دیگر تأمینکنندگان محتوا هستند و تحت محافظت قوانین حق نسخهبرداری در ایالات متحده و کشورهای دیگر و قراردادهای بینالمللی در این خصوص قرار دارند. هرگونه استفاده غیرمجاز از مطالب این «وبسایت» میتواند نقض قوانین حق نسخهبرداری، قوانین علامت تجاری، قوانین محافظت از حریم خصوصی و حق شهرت و مقررات یا اساسنامه ارتباطات تلقی شود. بهجز تا حدی که طبق این «شرایط استفاده» مجاز تلقی میشود، تکثیر، تغییر، ویرایش، توزیع، انتشار مجدد، دانلود، نمایش، درج کردن، فروختن یا انتقال محتوای موجود در «وبسایت» (بهصورت کلی یا جزئی) به هر صورتی و با هر روشی، ازجمله، اما نه محدود به، شیوههای الکترونیکی، مکانیکی، فتوکپی، ضبط کردن یا شیوههای دیگر، بدون مجوز کتبی صریح قبلی از PG&E یا مالک دارای حق نسخهبرداری آن محتوا ممنوع است.
 • علامتهای تجاری
  • علامتهای تجاری، علامتهای خدمات، آرمها، نمودارها، سرصفحه صفحات، نماد دکمهها، اسکریپتها، نام دامنهها، نشانیهای وب و دیگر شناساگرها (مجموعاً «علامتهای تجاری») که در این «وبسایت» استفاده و نمایش داده میشوند «علامتهای تجاری» ثبتشده و ثبتنشده این «شرکت» و سایر شرکتهای مربوطه در ایالات متحده و کشورهای دیگر هستند. نمایش یا استفاده از این «علامتهای تجاری» بدون داشتن مجوز کتبی صریح قبلی از PG&E یا مالک آن علامت تجاری ممنوع است. بدون دریافت مجوز کتبی صریح قبلی از PG&E، نمیتوانید از برچسبهای متا یا «نوشتار پنهان» دیگری که نام یا «علامتهای تجاری» PG&E را به کار میگیرد استفاده کنید.
  • اگر باور دارید مطالب لحاظ شده در «وبسایت» ما حقوق علامت تجاری شخص دیگری را نقض میکند، بیدرنگ با ما تماس بگیرید تا PG&E بتواند این موضوع را بررسی کند و در صورت لزوم آن مطلب را مسدود یا حذف کند.
 • امنیت
  زمانیکه برای ورود به سیستم «خدمات» باید از نام کاربری، رمز عبور و دیگر اطلاعات کاربری لازم استفاده کنید، هرگونه اطلاعات شخصی که در قسمتهای مربوطه یا فرمهای ارائهشده در آن «خدمات» وارد میکنید با استفاده از فناوری امنیتی استاندارد در این صنعت که «لایه سوکتهای امن» (SSL) نام دارد محافظت میشود. با استفاده از SSL تلاش میکنیم از محرمانه بودن نام کاربری، رمز عبور و دیگر اطلاعات شخصی شما محافظت کنیم. عملکرد SSL مستلزم آن است که مرورگر وب شما بتواند از SSL پشتیبانی کند. لطفاً جزئیات بیشتر را از سازنده مرورگر دریافت کنید.
 • رفتار کاربر
  هنگام استفاده از این «وبسایت» یا هر یک از «خدمات»، مجاز به انجام این کارها نیستید:
  • نتقال مجدد، انتشار مجدد، توزیع، استفاده مجدد، فروش مجدد، درج مجدد، مهندسی مجدد یا ساخت چند کپی از «وبسایت» یا هر بخشی از آن، بدون دریافت رضایت کتبی قبلی از PG&E.
  • بارگذاری، درج، انتشار، انتقال، تکثیر یا توزیع هر گونه مطلبی در «وبسایت» که حق نسخهبرداری، ثبت اختراع، علامت تجاری، علامت خدمات، پوشش تجاری، رموز تجاری یا دیگر حقوق مالکیتی اشخاص ثالث را نقض کند یا ناقض تعهدات قراردادی، امانی یا تعهدات غیرقابلافشا از نظر قضایی باشد.
  • درطول استفاده خود از این «وبسایت» در رفتاری مشارکت داشته باشید که غیرقانونی، تهدیدآمیز، آزاردهنده، سوءاستفادهگرانه، متقلبانه، افتراآمیز، هجوآمیز یا متجاوز به حقوق حریم خصوصی یا حق شهرت دیگران باشد.
  • بارگذاری، درج، انتشار، انتقال، تکثیر یا توزیع مطالبی ازطریق این «وبسایت» که تبلیغات ناخواسته، ایمیلهای انبوه ناخواسته یا هرزنامه، نامههای زنجیرهای، فرصتها یا پیشنهادهای فروش هرمی کالاها یا خدمات باشند.
  • بارگذاری، درج، انتشار، انتقال، تکثیر یا توزیع مطالبی ازطریق این «وبسایت» که مبتذل، مستهجن، بدزبان، نفرتانگیز، بیپرده جنسی یا بهصورت دیگری قابلاعتراض باشند یا قرار دادن پیوند به چنین محتوایی در این «وبسایت».
  • تغییر، ایجاد دخالت یا مزاحمت برای محتوا یا عملکردهای این «وبسایت» یا «خدمات»، شامل، اما نه محدود به، بارگذاری، درج، یا انتقال مطالبی که (الف) حاوی ویروس، تروجان، کرم، بمب ساعتی، ربات لغوکننده (cancelbot) یا دیگر برنامههای رایانهای باشند و منجر به آسیب دیدن، ایجاد مداخله، ضبط کردن، قطع کردن یا مصادره دادههای «وبسایت» یا دیگر دادههای لحاظشده در آن منجر شوند؛ یا (ب) فشار نامتناسبی بر عملکرد این «وبسایت» وارد کنند.
  • استفاده از «وبسایت» برای ورود یا دسترسی غیرمجاز به شبکهها و سیستمهای رایانهای دیگر.
  • «منعکس کردن» این «وبسایت» و محتوای آن در سروری دیگر، بدون دریافت مجوز کتبی صریح قبلی از PG&E.
  • جعل هویت شخص یا نهادی دیگر یا بهطور دیگری القای شبهه درخصوص وابستگی خود با شخص یا نهادی دیگر، جعل سربرگ یا بهصورت دیگری دستکاری کردن شناسهها برای پنهان کردن مبدأ هرگونه محتوایی که در این «وبسایت» پست میکنید یا به شیوه دیگری به ما انتقال میدهید.
  • بارگذاری، درج، انتشار، انتقال، تکثیر یا توزیع مطالبی ازطریق این «وبسایت» که ترغیبکننده رفتاری باشند که جرم محسوب میشود، مسئولیت مدنی بهوجود میآورد یا بهصورت دیگری ناقض قوانین، مقررات یا دستورهای حکومتی است.
 • فسخ کردن
  PG&E به صلاحدید مطلق و انحصاری خود ممکن است بدون اطلاع قبلی، استفاده اشخاص از این «وبسایت» یا «خدمات»، حساب کاربری، نام کاربری یا رمز عبور را محدود یا فسخ کند. پس از فسخ، موافقت میکنید که بلافاصله مطالب دانلودشده یا چاپشده از این «وبسایت» را حذف کنید یا از بین ببرید. اعمال چنین محدودیتها یا فسخی باعث معاف شدن افراد از تعهداتی که پیش از تاریخ اجرای چنین محدودیت یا فسخی داشتهاند نمیشود.
 • سلب مسئولیت از ارائه ضمانت
  • این «وبسایت» و هرگونه محتوا، اطلاعات، نرمافزارها، عملکردها و برنامههایی که در آن یا ازطریق آن ارائه میشوند براساس «همانطور که هستند» و «بهصورت موجود» دردسترس قرار میگیرند. PG&E تضمین نمیکند که این «وبسایت» و محتوا و خدمات ارائهشده در ارتباط با آن بهموقع، امن، بدون وقفه یا عاری از خطا خواهند بود یا هرگونه نقص در «وبسایت» یا دیگر محتوا یا خدمات ارائهشده در آن یا ازطریق آن (اگر چنین نقصی هرازگاهی وجود داشته باشد)، برطرف خواهد شد.
  • «شرکت» ما در قبال خطاها، جاافتادگیها، وقفهها، حذفها، نقصها یا تأخیرهای احتمالی در عملکرد یا انتقال این «وبسایت»، «خدمات» یا محتوای مربوطه، عدم موفقیت خطوط ارتباطی، یا ویروسهای رایانهای مرتبط با عملکرد این «وبسایت»، مسئولیتی برعهده نخواهد داشت. «شرکت» ما درخصوص اطلاعات ارائهشده در یا ازطریق این «وبسایت» هیچ ضمانتی ارائه نمیکند. «شرکت» ما هیچ ضمانت صریح یا ضمنی درخصوص این «وبسایت» ارائه نمیکند، ازجمله، اما نه محدود به، ضمانت حق استفاده، عدم تعدی به حقوق، قابلیت معامله یا مناسب بودن برای هدفی خاص. صریحاً موافقت میکنید که استفاده شما از این «وبسایت» صرفاً با مسئولیت و مخاطرهپذیری خود شما است.
  • هیچیک از کارکنان، نمایندگان، کارگزاران PG&E یا اشخاص ثالث، مجاز به تهیه ضمانت از هر نوعی که صریحاً در این «شرایط استفاده» بیان نشده است نیستند.
 • محدودیت مسئولیت
  • PG&E، شرکتهای وابسته یا تابعه آن و کارمندان ارشد، مدیران، کارمندان، کارگزاران، جانشینان یا مأمورین آن برای هیچ خسارت غیرمستقیم، تبعی، تصادفی، تأدیبی، خاص یا کیفری (شامل، اما نه محدود به، خسارت ناشی از از دست دادن داده، از بین رفتن سود یا هزینه تهیه محصولات یا خدمات جایگزین) که در ارتباط با این «وبسایت» یا «خدمات» دردسترس در آن یا ازطریق آن بهوجود آمده است، هیچگونه مسئولیتی در قبال شما یا هر شخص ثالث دیگری برعهده نخواهند داشت.
  • در هیچ رویدادی، مسئولیت PG&E، شرکتهای وابسته یا تابعه آن و کارمندان ارشد، مدیران، کارمندان، کارگزاران، جانشینان یا مأمورین آن، تحت هرگونه نظریه مسئولیت قانونی (مسئولیت قراردادی، تعهدشکنی (شبهجرم)، مطلق یا هر نوع مسئولیت قانونی دیگری) از ۵۰۰ دلار بیشتر نخواهد بود، بدون توجه به اینکه این اشخاص از امکان بروز چنین خساراتی مطلع بودهاند یا خیر. بعضی از قوانین ایالتی محدود کردن ضمانتهای ضمنی یا مستثنی یا محدود کردن خسارات خاصی را مجاز نمیدانند. اگر این قوانین برای شما قابلاجرا باشد، بعضی از این موارد مربوط به سلب مسئولیت، استثنائات یا محدودیتهای قیدشده در بخش 11 («سلب مسئولیت از ارائه ضمانت») و بخش 12 این مدرک («محدودیت مسئولیت») ممکن است برای شما کاربرد نداشته باشد و ممکن است از حقوق تکمیلی برخوردار باشید.
 • غرامت
  موافقت خود را با دفاع، جبران خسارت و مصون نگه داشتن PG&E، شرکتهای وابسته یا تابعه آن و کارمندان ارشد، مدیران، کارمندان، کارگزاران، جانشینان یا مأمورین آن دربرابر هرگونه و کلیه دعاوی، مسئولیتها، هزینهها و مخارج (شامل دستمزدهای منطقی وکلا و کارشناسان) که ناشی از استفاده شما از این «وبسایت» یا جایگذاری یا انتقال هرگونه پیام، اطلاعات، نرمافزار یا مطالب یا محتوای دیگر در یا ازطریق این «وبسایت» از سوی شما یا کاربران «حساب کاربری» شما یا مرتبط با هرگونه نقض این «شرایط خدمات» از سوی شما یا کاربران «حساب کاربری» شما است اعلام میکنید.
 • سایر:
  • «شرکت» ما این «وبسایت» را از دفاتر مرکزی خود موجود در اوکلند، کالیفرنیا، ایالات متحده کنترل و اداره میکند. اگر در مکانهای دیگری از این «وبسایت» استفاده میکنید، مسئولیت پیروی از قوانین قابلاجرای محلی برعهده شما است. این «شرایط استفاده» تحت کنترل قوانین اساسی ایالت کالیفرنیا هستند، همانطور که برای قراردادهای منعقدشده میان ساکنان کالیفرنیا که در کالیفرنیا اجرا میشوند صادق است، بدون توجه به اینکه ساکن کالیفرنیا هستید یا در کالیفرنیا یا مکان دیگری با این «شرکت» دادوستد تجاری دارید.
  • اینگونه فرض میشود که استفاده از این «وبسایت» فقط در کالیفرنیا صورت میگیرد. موافقت میکنید که دادگاههای واقع در شهرستان آلامدا، کالیفرنیا، صلاحیت قضایی انحصاری درخصوص هرگونه و کلیه اختلافات ناشی از یا در ارتباط با این «شرایط استفاده» یا استفاده شما از این «وبسایت» را دارند و میپذیرید که دعوی خود را به حوزه قضایی این دادگاهها ارائه کنید. طرف برنده در هر اختلافی از این حق برخوردار است که دستمزدها و هزینههای معقول وکلا و دیگر شیوههای موجود جبران خسارت و ترمیم را از طرف بازنده طلب کند.
  • اگر تشخیص داده شود بندی از این «شرایط استفاده» غیرقانونی، بیاعتبار یا به هر دلیلی غیرقابلاجراست، آن بند از دیگر بندهای شرایط جدا میشود و بر اعتبار یا قابلیتاجرای سایر بندها تأثیر نخواهد گذاشت.
  • این «شرایط استفاده» که با «سیاست محافظت از حریم خصوصی PG&E» ارجاعدادهشده تلفیق شده است، کل توافقنامه میان شما و PG&E را در رابطه با استفاده شما از «وبسایت» بیان میکند، و کلیه توافقنامهها و تفاهمنامههای قبلی و همزمان مربوط به موضوع این «شرایط استفاده»، توسط این «شرایط استفاده» جایگزین و با آن ادغام میشوند. همانگونه که در این متن قید شده است، فقط PG&E میتواند این «شرایط استفاده» را تغییر دهد.

پرسشهای خود درخصوص این «شرایط استفاده» را به این نشانی ارسال کنید:


Pacific Gas and Electric Company
Director, Digital Channels
300 Lakeside Drive, Suite 210
Oakland, CA 94612