Tất cả các cư dân California cần phải thực hiện các bước quan trọng để chuẩn bị sẵn sàng trước mùa cháy rừng 2019, chẳng hạn như chuẩn bị một bộ đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp và kế hoạch ứng phó khẩn cấp kỹ lưỡng. Tìm hiểu thêm về những gì các hãng năng lượng lớn nhất của California đang làm để khắc phục nguy cơ cháy rừng và tình trạng Ngắt Điện để Bảo Đảm An Toàn Công Cộng tại website prepareforpowerdown.com.Trước, trong và sau khi Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng


Trong khuôn khổ Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng trong Cộng Đồng, PG&E đang áp dụng thêm các biện pháp đề phòng khác nhằm giảm nguy cơ cháy rừng. Nếu các điều kiện đặc biệt có nguy cơ gây cháy rừng đe dọa một phần hệ thống điện phục vụ cộng đồng của quý vị, chúng tôi có thể cần phải ngắt nguồn điện để bảo đảm an toàn công cộng. Trường hợp này gọi là Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng.


Điều này có ý nghĩa gì đối với khách hàng của chúng tôi


Chương trình Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng của chúng tôi hiện bao gồm tất cả các đường dây điện chạy qua các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao – cả các đường dây phân phối điện và truyền tải điện.


Mặc dù khách hàng ở các khu vực có nguy cơ hỏa hoạn cao (dựa trên bản đồ Khu Vực Có Nguy Cơ Hỏa Hoạn Cao của CPUC) dễ có khả năng bị ảnh hưởng hơn, việc ngắt điện để bảo vệ an toàn công cộng có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khách hàng nào trong số hơn 5 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ điện của PG&E. Sở dĩ như vậy là vì hệ thống năng lượng phụ thuộc vào các đường dây điện cùng phối hợp cung cấp điện trong các thành phố, quận và khu vực.


Chúng tôi muốn hợp tác để giúp các khách hàng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và giữ an toàn cho ngôi nhà, gia đình hoặc cơ sở thương mại của quý vị trong điều kiện thời tiết xấu và các trường hợp có thể bị cúp điện. Tìm hiểu thêm về cách thức lập kế hoạch bảo vệ an toàn. Vì thời tiết xấu có thể kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày, nên để dự liệu trước, chúng tôi gợi ý quý khách hàng nên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các trường hợp cúp điện có thể kéo dài hơn 48 giờ đồng hồ.


LẬP BỘ ĐỒ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI TRƯỜNG HỢP CÚP ĐIỆN

Vui lòng bảo đảm là chúng tôi có địa chỉ email, số điện thoại cố định và số điện thoại di động thích hợp của quý vị để có thể liên lạc được quý vị trước khi tiến hành Ngắt Điện để Bảo Vệ An Toàn Công Cộng, khi có thể được.


CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA QUÝ VỊ

Các nguồn thông tin trợ giúp dạng ấn phẩm


Các nguồn thông tin PSPS


TẢI XUỐNG TỜ THÔNG TIN VỀ NGẮT ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG CỘNG CỦA CHÚNG TÔI (PDF, 601 KB)

TẢI XUỐNG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC VỀ NGẮT ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG CỘNG CỦA CHÚNG TÔI (PDF, 5.8 MB)

Tải về Thẻ Thông Tin Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng của chúng tôi (PDF, 318 KB)

Tải về Tập Tài Liệu Chuẩn Bị Khẩn Cấp cho Khách Hàng với Tình Trạng Y Tế của chúng tôi (PDF, 312 KB)

Tải về Tờ Đơn Liên Lạc Khẩn Cấp (PDF, 73 KB)

Các nguồn thông tin về Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng trong Cộng Đồng


Tải về Tờ Thông Tin Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng của chúng tôi (PDF, 816 KB)

Tải về Thẻ Thông Tin Chương Trình An Toàn Cháy Rừng Cộng Đồng của chúng tôi (PDF, 756 KB)

Các tờ thông tin về Ngắt Điện để Bảo Đảm An Toàn Công Cộng dành cho các quản lý khu nhà và chủ cho thuê nhà


Phân phát thông tin này cho các cư dân và người thuê nhà.Để tải xuống các tài liệu liên quan bằng tiếng Việt (PDF, 80 KB)

DOWNLOAD OUR MASTER METER TENANT FACT SHEET (PDF, 81 KB)

Para obtener más información en español (PDF, 77 KB)

用中文了解更多這項相關資訊 (PDF, 385 KB)

관련 한국어 자료 다운받기 (PDF, 273 KB)

I-dawnlowd ang aming Ulat Kungkol sa Pangunahing Metro para sa Nangungupahan (PDF, 93 KB)

СКАЧАЙТЕ НАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК СЧЕТЧИК ЖИЛЬЦА (PDF, 159 KB)

Báo cáo về Ngắt Điện để Bảo Đảm An Toàn Công Cộng


Chúng tôi nộp báo cáo cho Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission - CPUC) sau mỗi sự kiện PSPS.TẢI XUỐNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGẮT ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG CỘNG NGÀY 21 THÁNG SÁU, 2019 (PDF, 6.7 MB)

TẢI XUỐNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGẮT ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG CỘNG NGÀY 27 THÁNG MƯỜI MỘT, 2018 (PDF, 344 KB)

TẢI XUỐNG BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NGẮT ĐIỆN ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG CỘNG NGÀY 31 THÁNG MƯỜI, 2018 (PDF, 1.2 MB)

Chương Trình Bảo Vệ An Toàn Chống Cháy Rừng trong Cộng Đồng


Tìm hiểu về các biện pháp đề phòng khác chúng tôi đang áp dụng để giảm hơn nữa nguy cơ cháy rừng và giúp bảo vệ an toàn cho các khách hàng và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.


XEM NHỮNG VIỆC CHÚNG TÔI ĐANG LÀM