English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Để biết thông tin cập nhật bằng ngôn ngữ của quý vị, vui lòng gọi số 1-866-743-6589.Việc tắt điện có thể xảy ra để giữ an toàn khi cháy rừng


Hiện tại, không có điều kiện nguy hiểm hỏa hoạn cực đoan đe dọa hệ thống điện phục vụ các cộng đồng trong lãnh thổ dịch vụ của chúng tôi.Hãy xem những thắc mắc thường thấy về tắt điện vì an toàn công cộng

Các câu hỏi thường gặp