Bago, sa oras at pagkatapos ng isang wildfire


Alamin sa ibaba ang mahahalagang impormasyon sa kaligtasan kaugnay ng pag-iwas, kahandaan at pagsuporta sa wildfire.

Calendar

Dumalo sa webinar ng PG&E tungkol sa kaligtasan sa wildfire

Nagtataguyod kami ng serye ng mga rehiyonal na open house sa kabuuan ng lugar na aming sineserbisyuhan para sa sinumang interesadong matuto pa tungkol sa Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program).

Man shaking hands with PG&E lineman

Magpupunta kami sa lugar ninyo

Makikita ninyo ang mga tauhan ng PG&E, ang aming mga kontratista, mga helicopter o drone sa lugar ninyo kung naninirahan kayo malapit sa lugar na mataas ang panganib sa sunog. Ginagawa namin ang pinabilis na inspeksiyon ng sistemang elektrikal at tinitingnan ang mga puno para tiyaking nasa ligtas na distansiya ang mga ito mula sa mga kable ng koryente.


BISITAHIN ANG MGA INSPEKSIYON NG KALIGTASAN SA WILDFIRE

BISITAHIN ANG GAWAIN NG KALIGTASAN SA TUMUTUBONG HALAMAN
check

Bago pa magka-wildfire: Kailangang maghanda tayong lahat

Alamin ang magagawa ninyo ngayon para mapaghandaan ang tumitinding panganib ng mga wildfire, at alamin rin ang ginagawa ng PG&E para maiwasan at mapaghandaan ang mga wildfire.

Fire

Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program)

Alamin ang tungkol sa karagdagang mga hakbang sa pag-iingat na ginagawa namin para lalo pang mabawasan ang mga panganib sa wildfire at matulungang maging ligtas ang mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan namin.

Utility worker

Pagpatay sa koryente para sa kaligtasan

Kapag ipinahayag ang kondisyon ng labis na panganib sa sunog, maaaring kailanganin nating patayin ang koryente para sa kaligtasan, tinatawag na Pagpatay ng Koryente para sa Pampublikong Kaligtasan.

Tree

Gawain sa tumutubong halaman para mabawasan ang mga panganib sa wildfire

Lalo kaming nagsisikap para ilayo ang mga puno at sanga sa mga kable ng koryente sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog.

Exclamation point

Sa oras ng isang wildfire: Tumanggap ng mga bagong pahayag

Tumanggap ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga aktibong wildfire at pagkawala ng koryente, at bukod rito, gamitin ang mapa para malaman kung aling mga lugar ang apektado.

Cone

Pagkatapos ng isang wildfire: Kung ano ang dapat gawin

Alamin ang impormasyon tungkol sa pagbabalik ng koryente at proseso ng muling pagbangon.