Kailangang gawin ng lahat ng taga-California ang mahahalagang hakbang para makapaghanda bago pa dumating ang panahon ng wildfire sa 2019, tulad ng paggawa ng emergency kit at mabusising planong pang-emergency. Alamin pa ang tungkol sa mga ginagawa ng pinakamalalaking kompanya sa enerhiya ng California para matugunan ang panganib ng wildfire at Mga Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasan ng Publiko sa prepareforpowerdown.com.Bago, sa oras at pagkatapos ng Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff)


Bilang bahagi ng ating Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program), ipinapatupad ng PG&E ang karagdagang mga hakbang sa pag-iingat para makatulong na mabawasan ang panganib sa mga wildfire. Kapag nagbabanta ang kondisyon ng labis na panganib sa sunog sa isang bahagi ng sistemang elektrikal na ginagamit sa inyong komunidad, posibleng kailanganin naming patayin ang koryente para sa interes ng kaligtasang pampubliko. Tinatawag itong Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff).


Kung ano ang ibig sabihin nito sa aming mga kostumer


Kasama na ngayon sa aming programang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko ang lahat ng linyang eletrikal na dumadaan sa mga lugar na mataas ang panganib sa wildfire – kapwa sa distribusyon at transmisyon.


Habang ang mga kostumer sa mga lugar na mataas ang panganib sa sunog (ayon sa mapa ng CPUC sa Distritong Mataas ang Panganib sa Sunog (CPUC High Fire-Threat District map) ay mas malamang na maaapektuhan, posibleng maapektuhan ng pagpatay ng koryente para sa pampublikong kaligtasan ang sinuman sa mahigit sa 5 milyong kostumer na gumagamit ng serbisyong elektrikal mula sa PG&E. Ito ay dahil umaasa ang sistema ng enerhiya sa mga linya ng koryenteng magkakasamang gumagana upang magbigay ng elektrisidad sa mga lungsod, county at rehiyon.


Gusto naming magkakasamang magtrabaho para matulungan ang aming kostumer na maihanda at mapanatiling ligtas ang inyong tahanan, pamilya o negosyo sa oras ng matinding lagay ng panahon at posibleng pagkawala ng koryente. Alamin pa ang kung paano maghanda ng plano sa kaligtasan. Dahil posibleng tumagal nang ilang oras o araw ang matinding lagay ng panahon, para sa layunin ng pagpaplano, iminumungkahi namin sa mga kostumer na maghanda para sa pagkawala ng koryente na posibleng mas matagal pa kaysa 48 oras.


GUMAWA NG EMERGENCY KIT

MAGHANDA PARA SA MGA PAGKAWALA NG KORYENTE (OUTAGES)

Pakitiyak mayrooon kami ng inyong wastong email address, numerong landline at mobile para makontak namin kayo bago pa mangyari ang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko, kung posible.


PANATILIHING BAGO ANG TIYR NA IMPORMASYON SA PAGKONTAK

Mga rekursong maililimbag


Mga rekursong PSPS


I-dawnlowd ang aming Ulat Tungkol sa Pagtigil ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (PDF, 717 KB)

I-DOWNLOAD ANG AMING MGA POLISIYA AT PATAKARAN SA PAGPATAY NG KORYENTE PARA SA KALIGTASANG PAMPUBLIKO (PDF, 5.8 MB)

I-dawnlowd ang aming Buklet para sa Pag-giging Handa sa Oras ng Kagipitan/Emerhensiya (PDF, 312 KB)

I-dawnlowd ang aming Buklet para sa Pag-giging Handa ng mga Customers na may Kondisyong Medikal (PDF, 306 KB)

I-dawnlowd ang Porma para sa inyong Impormasyong sa Pag-ugnayan sa Oras ng Kagipitan/Emerhensiya (PDF, 63 KB)

Mga rekurso sa Programa ng Kaligtasan ng Komunidad sa Wildfire


I-dawnlowd ang aming Ulat Tungkol sa Programang Pang-Madlang Kaligtasan sa Lagablab na Sunog (PDF, 777 KB)

I-dawnlowd ang aming Listahan ng impormasyon Tungkol sa Programang Pang-Madlang Kaligtasan sa Lagablab na Sunog (PDF, 812 KB)

Mga rekurso sa Programa ng Kaligtasan ng Komunidad sa Wildfire


Ipamahagi ang impormasyon ito sa mga naninirahan at nagrerenta.I-dawnlowd ang aming Ulat Kungkol sa Pangunahing Metro para sa Nangungupahan (PDF, 93 KB)

DOWNLOAD OUR MASTER METER TENANT FACT SHEET (PDF, 81 KB)

Para obtener más información en español (PDF, 77 KB)

Để tải xuống các tài liệu liên quan bằng tiếng Việt (PDF, 45 KB)

用中文了解更多這項相關資訊 (PDF, 385 KB)

관련 한국어 자료 다운받기 (PDF, 273 KB)СКАЧАЙТЕ НАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК СЧЕТЧИК ЖИЛЬЦА (PDF, 159 KB)Mga ulat sa Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko


Nagsusumite kami ng isang ulat sa Komisyon ng mga Pampublikong Utilidad ng California (California Public Utilities Commission, CPUC) pagkatapos ng bawat pangyayaring PSPS.I-DOWNLOAD ANG ULAT NOONG HUNYO 21, 2019 TUNGKOL SA PAGPATAY NG KORYENTE PARA SA KALIGTASANG PAMPUBLIKO (PDF, 6.7 MB)

I-DOWNLOAD ANG ULAT NOONG NOBYEMBRE 27, 2018 TUNGKOL SA PAGPATAY NG KORYENTE PARA SA KALIGTASANG PAMPUBLIKO (PDF, 344 KB)

I-DOWNLOAD ANG ULAT NOONG OCTOBER 31, 2018 TUNGKOL SA PAGPATAY NG KORYENTE PARA SA KALIGTASANG PAMPUBLIKO (PDF, 1.2 MB)

Programa ng Komunidad sa Kaligtasan sa Wildfire o Mabilis na Kumakalat na Sunog (Community Wildfire Safety Program)


Alamin ang tungkol sa karagdagang mga hakbang sa pag-iingat na ginagawa namin para lalo pang mabawasan ang mga panganib sa wildfire at matulungang maging ligtas ang mga kostumer at komunidad na sineserbisyuhan namin.


TINGNAN ANG MGA GINAGAWA NAMIN