English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Para sa pinakabagong paunawa sa inyong sariling wika, tumawag lamang sa 1-866-743-6589.Maaaring kailanganing patayin ang kuryente para sa kaligtasa sa sunog


Sa kasalukuyan, walang matinding mga kondisyon ng panganib sa sunog na nagbabanta sa sistemang elektrikal na nagsisilbi sa mga pamayanan sa aming teritoryo ng serbisyo.Basahin ang pahina ng mga karaniwang tanong at sagot tungkol sa Public Safety Power Shutoff

Mga madalas na tinatanong