English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ


ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨਾਲ, PG&E ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ

PG&E ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ


Verifyਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇਸੇਫਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ safetyactioncenter.pge.com’ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।


PG&E ਦੀ ਮੌਸਮ ਅਤੇ PSPS 7-ਦਿਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ


Wildfireਸਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ pge.com/weather ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨਿਸ਼ਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਅਪੰਗਤਾ ਆਫਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Disability Disaster Access Program)


General emergencyਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ‘ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼’ PSPS ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ disabilitydisasteraccess.orgਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।