English     español     中文      tiếng việt     Tagalog      한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਟਆਫ਼ (PSPS) ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ


211 ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ


ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ, ਪਨਾਹ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (PSPS) ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


211 211 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 211211 ਤੇ “PSPS” ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ, PG&E ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕੈਂਟੋਨੀਜ, ਮੈਂਡਰਿਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।


ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PSPS ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ


ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਮੇਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਇਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ


ਗੈਰ-PG&E ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ PSPS ਪਤਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ


ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PG&E ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੋ


ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ


PG&E ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ADA-ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਡੋਰ ਸੈਂਟਰ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੀਟਿੰਗ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ


ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:


  • ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਬਿਜਲੀ)।
  • PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਈਵ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਸਮੇਤ।

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ

ਅੱਜ ਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੋ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ


ਪੀਕ PSPS (ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ) ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Portable Battery Program) ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ PG&E ਨੂੰ ਆਫ-ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ PSPS ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੰਸਥਾ (California Foundation for Independent Living Centers - CFILC) ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖੋ)। 2021 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, PSPS ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਬੀਪੀ) ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ:

  • ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ, ਅਤੇ
  • ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਰੇਟ ਫਾਰ ਐਨਰਜੀ (ਕੇਅਰ -CARE) ਜਾਂ ਫੈਮਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੇਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ (ਐਫਈਆਰਏ - FERA) ਵਿਚ ਦਾਖਲ, ਅਤੇ
  • ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਫਾਇਰ ਮੈਪ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਐਚਐਫਟੀਡੀ -HFTD) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨI

ਅਤਿਰਿਕਤ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈI ਕਮਿਊਨਟੀ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀਬੀਓਜ਼) ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੀਜੀ ਐਂਡ ਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 10,500 ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI


ਸੀਬੀਓਜ਼ (CBOs) ਸਾਰੇ 10,500 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਟ੍ਰੀਚ (ਪਹੁੰਚ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਓਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨI ਸੀਬੀਓਜ਼ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨI ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀI

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੌਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (California Foundation for Independent Living Centers) ਸਰੋਤ ਵੇਖੋ.

California Foundation for Independent Living Centers


California Foundation for Independent Living Centers ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਬੈਕਅਪ ਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਾਉਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।


ਇਹ ਕੇਂਦਰ PG&E ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ, 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 911 ਡਾਇਲ ਕਰੋ।


ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ California Foundation for Independent Living Centers Disability Disaster Access and Resources ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ


California Alternative Rates for Energy (CARE) ਅਤੇ Family Electric Rate Assistance (FERA)


ਆਮਦਨੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰ CARE ਅਤੇ FERA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।  


ਭੋਜਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰੋਤ


ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ PSPS ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਂ


Meals on Wheels


Meals on Wheels ਘਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ PSPS ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Meals on Wheels ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ (ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ Meals on Wheels ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ Meals on Wheels ਤਕ ਪਹੁੰਚੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈੈ


ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ PSPS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-866-743-6589 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬ੍ਰੇਲ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ PG&E ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲਬਾਕਸ CIACMC@pge.com ਤੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ


ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ PSPS ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ| ਇਸ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ|