English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Kev tiv thaiv, kev npaj thiab kev txhawb


Vim zoo li ntxim yuav muaj hav zoo kub nyiab ntau ntxiv nyob hauv peb lub xeev, PG&E tab tom muab peb cov dejnum kho thiab nthuav kom dav los mus txo qhov kev ntxim yuav muaj hav zoo kub nyiab kom tsis txhob muaj ntau thiab ceev kom muaj kev nyabxeeb rau peb cov neeg siv hluav taws xob thiab cov zejzos.Mus ua cov kauj raum ntawm no hnub no

PG&E Lub Chaw Los Nqes Tes Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb


VerifyNrhiav tswvyim qhia txog ghov tias yuav ua li cas los mus npaj rau cov xwmceev thiab kev muaj hluav taws xob tuag? Mus xyuas peb Lub Chaw Los Nqes Tes Pab Kom Muaj Kev Nyabxeeb (Safety Action Center) ntawm safetyactioncenter.pge.com yog xav tau cov ntaub ntawv, suav nrog rau cov ntaub ntawv qhia los npaj ib pob khoom thiab ib txoj kev npaj tseg uas yuav tau npaj los siv rau thaum muaj ib qho xwmceev.


PG&E Lub Vassab (Website) Uas Tshaj Tawm Huabcua thiab Kev Kwv Yees Tias Yuav Muaj PSPS Zoo Li Cas Hauv 7 Hnub No


WildfireMus xyuas ntawm pge.com/weather los mus saib cov huabcua uas peb tab tom soj ntsuam thiab mus saib cov ntaub ntawv thiab duab uas peb muab tau los ntawm peb cov tshuab ntsuas huabcua thiab peb cov koob yees duab uas yees tau cov duab pom tseeb.


Kev Pabcuam Kom Muaj Kev Mus Siv Tau Cov Kev Pab Rau Neeg Xiam Oob Qhab Thaum Muaj Ib Qho Kev Puam Tsuaj Loj (Disability Disaster Access Program)


General emergencyYog tias koj lossis ib tus neeg koj paub muaj ib qho kev xiam oob qhab lossis xav tau lwm yam kev pab tshwjxeeb, cov chaw California Foundation for Independent Living Centers yuav pab tau koj los mus nrhiav hluav taws xob siv, chaw so thiab ntau yam ntxiv rau thaum muaj cov kev kaw hluav taws xob PSPS thiab xwmceev. Mus xyuas ntawm disabilitydisasteraccess.org yog xav paub ntxiv.