Cov nyiaj uas koj txuag tau tsis yog txhais hais tias muaj nyiaj ntau nyob rau hauv koj lub hnab tshos xwb nws tseem ua rau koj muaj peev xwm muas tau ntau yam rau koj tsev neeg


Koj thiab koj tsev neeg yuav tswj tau koj cov kev siv txhua lub hlis tau los ntawm kev kawm kom paub cov tswv yim pab thiab cov hauv kev seb yuav ua li cas thiaj kho tau koj cov kev siv txhua hli.

Thermostat

Tig koj lub thermostat mus rau 68 degrees los yog qis dua thaum koj nyob hauv tsev, yog koj kev noj qab nyob zoo haum raws li no. Txhua degree uas siab tshaj 68 degrees yuav siv hluav taws ntau tshaj li 3 mus rau 5 feem pua.*

Dryer

Tu daim ntxaij tshau cua hauv lub tshuab ziab khaub ncaws kom huv si tom qab ziab tas txhua zaus. Tej qhov hauj lwm me li no yuav ua rau koj txuag tau ntau txog $34 hauv ib lub xyoo.*

Shower

Txo lub sij hawm koj da dej kom luv ib nrab los mus txo koj cov nqi dej kub kom tsawg txog li 33%.* Kev da dej ntev yuav ua tau rau tus nqi nce siab txog 2/3 ntawm koj cov nqi them rau dej kub.

Xav paub ntxiv txog kev txuag hluav taws xob thiab roj thaum lub caij ntuj no, hu rau peb ntawm 1-800-743-5000.


Nrhiav qhov kev xam tus nqi them rau koj tsev neeg. Xaiv tus nqi them uas haum rau koj tsev neeg txoj kev siv hluav taws thiab kev siv nyiaj


Xav kom peb muab qhov kev xav nqi rau koj them los tshawb xyuas kom meej los mus qhia rau koj tias qhov twg yog qhov yuav zoo dua rau koj yog saib raws li koj txoj siv rau kaum ob lub hlis tag los no, thov sau npe nkag mus rau hauv pge.com/myrateanalysis (ua lus Askiv). Tsis muaj ib tus askhauj online? Mus rau www.pge.com (ua lus Askiv) mus qheb ib tus askhauj. Koj yuav tsum muaj koj tus PG&E askhauj nab npawb uas muaj 11 tus lej thiab koj tus xov tooj los mus qheb ib tus askhauj. Xav kom paub ntau ntxiv txog cov kev xam nqi uas muaj rau koj xaiv hu peb ntawm 1-800-743-5000.


Xov xwm zoo! Koj puas paub tias PG&E muaj Cov Kev Pab Nyiaj (Financial Assistance Programs) uas yuav pab koj thiab koj tsev neeg txuag tau nyiaj?


  • California Lub Txheej Xwm Them Nqi Hluav Taws Txawv (California Alternate Rates for Energy (CARE)) yog tsim los pab rau cov pej xeem hauv California kom txuag tau siab txog 20% ntawm koj cov nqi hluav taws txhua hli yog koj muaj feem tau qhov kev pab. Sau npe thov tam sim no tau (ua lus Askiv).
  • Qhov Kev Pab Txuag Hluav Taws (Energy Savings Assistance Program (ESA)) muab cov kev pab kho kom txuag tau cov hluav taws siv hauv tsev yam tsis tau them nyiaj. Sau npe thov tam sim no tau. (ua lus Askiv)

 

*Qhov koj txuag tau yog xam raws li cov tsev feem ntau uas tau fais fab los ntawm PG&E thiab tej zaum qhov koj txuag tau yuav txawv. PG&E yuav lav tsis tau tias cov nyiaj lossis faiv fab koj txuag tau yuav yog li cas kiag thaum koj koj ua raws li cov lus qhia.