English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

PG&E ਸਰੋਤ


ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ (Public Safety Power Shutoff) (PSPS) ਵਰਤਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ।


ਸਾਰੇ PG&E ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (Community Resource Centers) ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।


ਕਿਸੇ PSPS ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

Community Resource Centers

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (Community Resource Centers)

PG & E ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੈI ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ADA - ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਟਾਇਲਟ (restroom) ਅਤੇ ਹੱਥ-ਧੋਣ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰਗਿੰਗ , ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਰਗਿੰਗ , Wi-Fi ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈI

Medical Baseline program

ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨI

Access and functional needs

ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ

ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੱਭੋ।


ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲੱਭੋ।


ਅਯੋਗਤਾ ਬਿਪਤਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਲਈ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।
Generators and backup power

ਜਰਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਰਨੇਟਰ ਜਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤ


ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ

PSPS ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ PSPS ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

PSPS ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ PSPS ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈI

PSPS ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ

ਵਰਤਮਾਨ PSPS ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, PSPS ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸੇ PSPS ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।