English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Yuav mus nrhiav qhov twg yog xav tau ntaub ntawv qhia txog ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS


Thaum twg peb muab ib qho Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb (PSPS) tshaj tawm tag lawm, peb phab ntawv vassab (web page) uas peb muaj lus tshaj tawm tshiab yuav rov rub phab ntawv tawm los dua tshiab tsis tseg los mus ua kom koj paub txhua yam lus tshiab uas peb muaj. Nyob rau ntawm phab ntawv ntawd, koj yuav pom cov sijhawm uas peb kwv yees tias peb yuav muab hluav taws xob kaw thiab yuav rov qab qhib hluav taws xob rau koj qhov chaw nyob thiab pom cov duab qhia cov thaj chaw uas hluav taws xob raug kaw. Thiab koj los yeej yuav pom ib phab ntawv teev cov chaw Community Resource Centers uas muaj kev pab zoo li cov dej khov (ice)ntim hnab, Wi-Fi thiab chaw ntxiv roj rau cov khoom siv coj los pub rau neeg siv dawb thaum muaj ib qho PSPS.


Mus rau ntawm lus tshaj tawm tshiab txog PSPS
SST Stop Service

Yog xav muab ib qho kev tsis muaj hluav taws xob hais qhia paub lossis xav mus saib cov kev kaw hluav taws xob uas muaj tam sim no, mus xyuas ntawm peb daim duab qhia ib thaj chaw uas qhia cov thaj chaw tsis muaj hluav taws xob (our outages map).

comment box

Ntxiv ntawd, peb los kuj muab cov lus tshaj tawm tshiab coj mus tso tawm rau hauv peb cov chaw social media ib yam nkaus thiab.

Raws peb hauv Twitter

Raws peb hauv Facebook

Cov lus ceebtoom hu hauv xovtooj, xa ua ntaub ntawv hauv xovtooj thiab email

Check mark

Koj yeej muaj npe txais lus ceebtoom lawm

Yog tias koj yeej yog ib tus neeg muaj npe nyob hauv ib tus PG&E askhauj (account) lawm no, koj yeej tsis tas yuav mus tso npe los txais ib qho "lus ceebtoom txog PSPS" li lawm. Yog peb xav tias ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS yuav muaj kev cuam tshuam rau koj qhov chaw nyob, peb yuav siv tshuab los hu xovtooj, xa ua ntaub ntawv hauv xovtooj thiab email tuaj ceebtoom rau koj paub pib li ntawm 2 hnub ua ntej hnub kaw (yog tias ua tau) thiab txhua hnub tom qab ntawd mus txog thaum peb rov qab qhib hluav taws xob tag rau cov chaw nyob.

Open account

Mus xyuas saib cov ntawv qhia txog koj puas muaj txhua

Tus xovtooj thiab email nyob hauv koj tus askhauj (account) yog tus peb yuav siv coj los hu lossis xa lus tshaj tawm tuaj rau koj. Yog xav mus saib lossis hloov koj tus email, tus xovtooj hauv tsev lossis xovtooj ntawm tes, nkag mus rau hauv koj tus PG&E askhauj (account) thiab mus xyuas ntawm phab ntawv Profile and Alerts.

Building

Lus ceebtoom rau lagluam

Yog tias koj yog ib lub lagluam me, loj li ib nrab lossis loj, peb yuav hu thiab xa ntawv mus rau txhua tus xovtooj thiab email peb muaj nyob hauv tus askhauj (account). Yog tias koj muaj ntau tus neeg ua haujlwm uas yuav tsum tau paub txog qhov kev kaw hluav taws xob, koj yuav muab lawv cov xovtooj thiab email ntxiv tau rau hauv tus askhauj (account).

General Restriction

Kev rho npe tawm kom tsis txhob tau txais

Yog tias koj yog tus neeg muaj npe tuav tus PG&E askhauj (account), koj yuav rho tsis tau npe tawm kom tsis txhob tau txais cov lus tshaj tawm rau neeg paub. Koj yuav rho tau npe tawm kom tsis txhob tau txais cov lus tshaj tawm tshiab tom qab peb twb muab hluav taws xob kaw tag lawm. Qhov kev rho npe tawm no tsuas yog siv tau rau ib qho PSPS xwb thiab yuav muab coj mus siv tsis tau rau cov kev kaw hluav taws xob yav tom ntej.

General Notification

Kev pab hais ua lwm yam lus uas tsis yog lus Askiv

Peb los yeej muaj kev pab rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas lawv xav kom peb siv ib yam lus uas tsis yog lus Askiv.

outage alertCov neeg muaj npe nyob hauv tus askhauj (account) ntawm ib qhov chaw nyob uas hluav taws xob yuav raug kaw yog cov neeg uas peb yuav muab cov lus ceebtoom hais txog kev kaw hluav taws xob PSPS xa mus rau. Txawm tias koj tsis muaj npe nyob rau hauv tus askhauj (account) rau ib qhov chaw nyob los, koj yeej tseem muaj kev mus txais cov lus tshaj tawm yog thaum twg peb tau muab ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS nyob rau ntawm thaj chaw ntawm koj nyob coj los tshaj tawm.
folded mapXaiv Qhov Kev Txais Lus Ceebtoom Txog PSPS Raws Zip Code (Zip Code Alerts), koj yeej thov tau kom peb hais rau koj paub yog thaum twg peb muaj ib qhov kev kaw hluav taws xob nyob rau ntawm ib thaj chaw uas muaj cov tus ZIP Code koj muab rau peb. Koj yeej muab tau tus ZIP Code ntawm koj lub tsev, ntawm koj lub chaw haujlwm lossis ntawm koj tus phoojywg lossis txheeb ze lub tsevrau peb.

  • Yog xav mus tso npe txais lus ceebtoom hu hauv xovtooj, hu 1-877-900-0743.
  • Yog xav mus tso npe txais lus ceebtoom xa ua ntaub ntawv hauv xovtooj, ntaus: "ENROLL" to 97633.

Peb tsuas xa Cov Lus Ceebtoom Txog PSPS Raws ZIP Code ua ntej thaum peb muab hluav taws xob kaw xwb. Tom qab peb muab hluav taws xob kaw lawm, koj yuav mus nrhiav rau cov sijhawm uas peb kwv yees tias yuav rov qab qhib hluav taws xob nyob rau ntawm phab ntawv PSPS updates page.
zip code pinYog xav paub cov lus tshaj tawm tshiab txog ib qho PSPS rau ib qhov chaw nyob los mus xyuas saib cov lus tshaj tawm ntawd puas muaj kev cuam tshuam rau koj lub tsev lossis lub lagluam, siv peb qhov txujci (tool) nrhiav chaw nyob (address-lookup tool).

Yog xav paub ntxiv, mus xyuas ntawm peb phab ntawv rau Lus Ceebtoom Txog PSPS Raw ZIP Code (PSPS ZIP Code Alert page).

Txoj kev peb siv los xa lus tshaj tawm mus hais rau neeg paub


Peb yeej paub tias cov kev kaw hluav taws xob PSPS yeej yog ib qho kev tabkaum thiab koj yeej xav kom paub ntxov li ntxov tau sub koj thiaj li yuav paub npaj. Peb yuav muab cov lus ceebtoom xa hauv email, hu hauv xovtooj lossis xa ua ntaub ntawv hauv xovtooj kom ntxov li ntxov tau mus rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob, suav nrog rau cov sijhawm uas yuav muab hluav taws xob kaw thiab yuav rov qab qhib hluav taws xob, sub koj thiaj li npaj tau txhij rau ib qho PSPS.


Huabcua yuav muaj hloov, uas yuav hloov tau lub sijhawm kaw hluav taws xob lossis qhov tias saib yuav kaw hluav taws xob rau neeg siv roj thiab hluav taws xob coob lossis tsawg. Vim qhov ntawm no, muaj tej lub sijhawm, peb yeej tsis xa thawj tsab lus tshaj tawm kom neeg paub mus txog thaum hnub uas peb twb yuav muab hluav taws xob kaw.


Cov neeg siv roj thiab hluav taws xob yuav tau txais lus ceebtoom hauv email, hu hauv xovtooj lossis xa ua ntaub ntawv hauv xovtooj tsis tseg thaum lub sijhawm tab tom muaj ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS:

watchPeb xa cov lus tshaj tawm kom neeg paub hais txog Kev Soj Ntsuam Xyuas Ib Qho PSPS (PSPS Watch) li ntawm ob hnub ua ntej thiab ib hnub ua ntej yuav muaj ib qho kev kaw hluav taws xob, yog thaum twg ua tau, uas yuav muaj cov sijhawm peb kwv yees tias peb yuav kaw thiab yuav rov qab qhib hluav taws xob.

warningIb qho lus tshaj tawm rau Kev Ceebtoom Txog PSPS (PSPS Warning notification) yog xa tawm thaum uas peb yeej txiav txim tag lawm tias kom muab hluav taws xob kaw. Cov lus tshaj tawm kom neeg paub ntawm no, ntau zaus, yog xa tawm li ob peb teev ua ntej peb muab hluav taws xob kaw.

updatesCov lus tshaj tawm tshiab txog PSPS yog xa tawm thaum tseem kaw hluav taws xob uas peb muab cov sijhawm kwv yees tias yuav rov qab qhib hluav taws xob uas peb muab kho dua tshiab.restoredLus tshaj tawm txog Kev Rov Qab Qhib Hluav Taws Tom Qab Ib Qho PSPS yog xa tawm thaum peb twb rov qab qhib hluav taws xob mus rau ntawm koj lub tsev lossis koj lub lagluam lawm.Cov Neeg Siv Qhov Kev Pabcuam Medical Baseline

Yog tias koj yog ib tus neeg siv qhov kev pabcuam Medical Baseline, tej zaum koj yuav tau txais ntau tsab xovtooj ntxiv lossis muaj neeg tuaj rau ntawm koj tsev tuaj xyuas kom meej tias koj yeej paub txog qhov kev kaw hluav taws xob thiab koj yeej muaj kev nyabxeeb, thiab peb thov kom koj hais rau peb paub tias koj tau txais peb cov lus tshaj tawm kom neeg paub lawm.

Cov chaw txuas mus rau lwm qhov chaw hais txog qhov no

Npaj rau ib qho PSPS

Mus kawm kom paub tias yuav npaj rau ib qho PSPS uas yuav muaj tom ntej yog npaj li cas thiab kom paub cov tswvyim los mus ua kom muaj kev nyabxeeb yog tias koj cov hluav taws xob raug kaw.

Vim li cas thiaj li muaj kev kaw hluav taws xob PSPS

Mus kawm kom paub tias peb siv dabtsi los pab peb txiav txim tias peb yuav tsum tau muab ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS coj los tshaj tawm thiab mus nrhiav cov txujci (tools) rau huabcua uas qhia tias saib puas yuav muaj ib qho PSPS nyob rau ntawm thaj chaw koj nyob.

Kev pab rau PSPS

Mus nrhiav cov kev pab suav nrog rau cov chaw ntxiv roj rau cov khoom siv, dej khov (ice) ntim hnab thiab Wi-Fi los siv thaum muaj ib qho PSPS.