English     español     中文     tiếng việt     Tagalog     한국어     русский язык     Hmoob     عربي     ਪੰਜਾਬੀ     فارسی     日本語     ខ្មែរ     ไทย     Português     हिंदी

Ntaub ntawv lossis kev pab los ntawm PG&E


Peb yeej nkag siab txog qhov tseemceeb ntawm txoj kev uas yuav tsum tau muaj hluav taws xob, tshwjxeeb tshaj yog thaum peb muaj qhov kev txwv kom sawvdaws yuav tsum tau nyob twb ywm hauv tsev. Peb yeej npaj siab los ua txhua yam li peb ua tau los mus daws qhov teebmeem tsim los ntawm tus kabmob COVID-19 thiab txoj kev uas ntxim yuav muaj hav zoov kub nyiab loj tib si. Peb lub homphiaj yog los mus ceev kom nej muaj kev nyabxeeb thiab qhov Kev Kaw Hluav Taws Xob Rau Pejxeem Txoj Kev Nyabxeeb yeej yog ib qho dejnum tseemceeb los pab peb ua kom tiav lub homphiaj no.


PG&E cov chaw Community Resource Centers thiab cov chaw muaj cua txias txhua lub yeej ua raws li lub xeev thiab lub nroog cov lus qhia kom ua los mus tiv thaiv kom tsis txhob kis tus kabmob COVID-19, suav nrog rau kev hais kom neeg siv cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kev ntsuas qhov kub ntawm lub cev, kev nyob nrug deb thiab lwm yam kev ceevfaj.


Peb muaj cov kev pab nram qab no los pab nej thaum muaj ib qho PSPS.

Community Resource Centers

Cov Chaw Community Resource Centers

Nyob rau ntawm cov thaj chaw muaj kev kaw hluav taws xob, PG&E yeej qhib cov Community Resource Centers rau thaum nruab hnub. Txhua lub chaw yeej muaj ib chav dej thiab ib lub chaw ntxuav tes uas cov neeg xiam oob qhab siv tau (ADA-accessible), chaw ntxiv roj rau khoom khomob, chaw ntxiv roj rau khoom siv, Wi-Fi thiab lwm yam.

Medical Baseline program

Qhov Kev Pab Cuam Pub Siv Tau Rau Kev Muaj Mob Nkeeg (Medical Baseline program)

Puas yog tias koj yuav tsum tau muaj hluav taws xob siv vim muaj mob? Mus nrhiav saib koj puas tsim nyog siv tau qhov kev pabcuam Medical Baseline, saib koj yuav mus sau npe thov li cas thiab saib cov txiaj ntsim ntawm qhov kev pabcuam yog dabtsi.

Access and functional needs

Cov kev pab uas yuav tsum muaj rau siv los mus ua kom mus siv tau thiab ua tau ub tau no

Mus nrhiav cov chaw pab pejxeem hauv lub zejzos thiab cov kev pab los ntawm cov chaw pab kom neeg nyob tau tus kheej rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas yuav tsum muaj hluav taws xob siv vim muaj mob thiab tej yam uas yuav tau siv.


Mus nrhiav cov kev pabcuam thiab cov chaw pab kom neeg nyob tau tus kheej rau cov neeg siv roj thiab hluav taws xob uas yuav tsum muaj neeg pab lawv thiaj li yuav siv tau lossis ua tau ub tau no.


Mus kawm txog Disability Disaster Access & Resources

Mus nrhiav ntaub ntawv qhia txog cov chaw pab kom neeg nyob tau tus kheej nyob hauv ib lub nroog
Generators and backup power

Cov tshuab tsim hluav taws xob thiab cov hluav taws xob npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm

Mus nrhiav saib ib lub tshuab tsim hluav taws xob lossis lwm yam hluav taws xob uas npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm puas yuav yog ib yam zoo rau koj, mus nrhiav kom paub tias cov hluav taws xob npaj los siv thaum tsis muaj hluav taws xob lawm yog muaj zoo li cas thiab mus kawm txog cov kev txais nyiaj mus yuav.

Cov lagluam sab nraum cov kev pab


Cov chaw txuas mus rau lwm qhov chaw hais txog qhov no

Npaj rau ib qho PSPS

Mus kawm kom paub tias yuav npaj rau ib qho PSPS uas yuav muaj tom ntej yog npaj li cas thiab kom paub cov tswvyim los mus ua kom muaj kev nyabxeeb yog tias koj cov hluav taws xob raug kaw.

Lus tshaj tawm tshiab thiab lus ceebtoom txog PSPS

Mus nrhiav saib qhov kev kaw hluav taws xob PSPS tam sim no zoo li cas lawm, mus tso npe txais cov lus ceebtoom txog PSPS thiab mus kawm qhov tias saib PG&E yuav hais li cas thiab hais thaum twg rau koj paub thaum muaj ib qho kev kaw hluav taws xob PSPS.